Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základné práva - Luxembursko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Vnútroštátne

Základné práva sú zakotvené v medzinárodných dokumentoch, ako je napríklad Európsky dohovor o ľudských právach a dohovory Organizácie Spojených národov, ale aj luxemburská ústava a Charta základných práv Európskej únie, pokiaľ ide o európske právo.

Základné práva zakotvené v týchto právnych textoch sa môžu uplatniť pred vnútroštátnym súdom, či už je to trestné, občianskoprávne, obchodné alebo správne súdy.

Treba zdôrazniť, že každé porušenie základného práva môže byť sankcionované v rozsudkoch vydaných vnútroštátnymi súdmi, či už prostredníctvom trestných alebo občianskych súdov, alebo prípadne správnym alebo správnym spôsobom.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.public.lu/fr.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Inštitučný ombudsman

Ombudsman

Ombudsman je pripojený k Poslaneckej snemovni a nesmie byť pri výkone svojich povinností poučený žiadnym iným orgánom.

Úlohou ombudsmana je vypočuť sťažnosti fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa spravujú súkromným právom, vo veci, ktorá sa ich týka, týkajúcej sa fungovania štátu a miestnych orgánov a verejných inštitúcií štátu a obcí, s výnimkou ich priemyselných, finančných a obchodných činností. V tejto súvislosti sa môžu podávať sťažnosti týkajúce sa priamo alebo nepriamo ľudských práv.

Každá fyzická alebo právnická osoba podľa súkromného práva, ktorá sa vo veci, ktorá sa jej týka, domnieva, že orgán uvedený v predchádzajúcom odseku nepracoval v súlade s povinnosťami, ktoré má vykonávať alebo je v rozpore s dohovormi, zákonmi a inými právnymi predpismi, sa môže prostredníctvom písomnej sťažnosti alebo ústneho vyhlásenia adresovaného jej sekretariátu, požiadať, aby bola vec oznámená ombudsmanovi.

Sťažnosti musia predchádzať príslušné správne kroky na získanie spokojnosti zúčastnených subjektov.

Sťažnosti ombudsmanovi neprerušia lehoty na podanie žaloby, najmä na príslušných súdoch.

Ombudsman nesmie zasahovať do súdneho konania ani spochybňovať prijaté súdne rozhodnutie. V prípade nevykonania rozsudku však môže nariadiť príslušnému orgánu, aby ho vyhovel v lehote, ktorú stanoví.

Sťažnosť sa musí týkať konkrétneho prípadu týkajúceho sa autora sťažnosti. Sťažnosti by sa vo všeobecnosti nemali týkať fungovania administratívy.

Ak sa sťažnosť javí ako odôvodnená, ombudsman upovedomí navrhujúcu stranu a správu a navrhne všetky odporúčania na mieste príslušnej služby a sťažovateľa, ktoré by mu podľa jeho názoru umožnili dospieť k zmieru v súvislosti so sťažnosťou, ktorá mu bola predložená. Odporúčania môžu zahŕňať najmä návrhy na zlepšenie fungovania cielenej služby.

Ak sa ombudsman v sťažnosti, ktorá mu bola predložená, zdá, že uplatnenie napadnutého rozhodnutia má za následok nekalú povahu, môže s náležitým ohľadom na zákony a iné právne predpisy odporučiť akékoľvek riešenie, ktoré umožní spravodlivé prejednanie situácie sťažovateľa a navrhne prípadné zmeny legislatívneho alebo regulačného textu, ktoré sú základom tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie ombudsmana, že nebude konať vo veci sťažnosti, nie je predmetom odvolania na súde.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Tel.:(+ 352) 26 27 01 01 Fax:
(+ 352) 26 27 01 02

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneWww.ombudsman.lu E-mail
: Odkaz sa zobrazí v novom okneInfo@ombudsman.lu

Špecializované orgány pre ľudské práva

Poradná komisia pre ľudské práva

Poradná komisia pre ľudské práva je poradným orgánom vlády, ktorej úlohou je podporovať a chrániť ľudské práva v Luxemburskom veľkovojvodstve. Na tento účel zašle vláde stanoviská, štúdie, stanoviská a odporúčania, ktoré vypracuje úplne nezávisle vo všetkých otázkach všeobecného rozsahu týkajúcich sa ľudských práv v Luxemburskom veľkovojvodstve. Vo svojich stanoviskách upozorňuje vládu na opatrenia, ktoré považuje za vhodné na podporu ochrany a presadzovania ľudských práv. Predseda vlády zasiela Poslaneckej snemovni stanoviská, štúdie, stanoviská a odporúčania Komisie.

Ide o čisto poradný orgán vlády, ktorý nemá rozhodovaciu právomoc.

CCDH nemá právomoc riešiť jednotlivé prípady.

CCDH v rámci svojej operácie:

 • môže preskúmať akúkoľvek otázku, ktorá patrí do jeho právomoci, či už zo strany vlády, alebo samotnou žiadosťou na návrh jej členov alebo od akejkoľvek osoby alebo organizácie;
 • vypočulo každú osobu, ktorá v prípade potreby vypočula akékoľvek informácie a dokumenty potrebné na posúdenie situácií, ktoré patria do jej právomoci;
 • priamo oslovovať verejnosť alebo prostredníctvom akejkoľvek mediálnej organizácie, najmä zverejniť svoje stanoviská a odporúčania;
 • vedie konzultácie s inými orgánmi bez ohľadu na to, či má právomoc, ktorej cieľom je podpora a ochrana ľudských práv.

Poradná komisia pre ľudské práva

71 – 73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 20 28 52 Fax.
: (+ 352) 26 20 28 55

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneHttps:/ccdh.public.lu
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneInfo@ccdh.public.lu

Luxemburský výbor pre práva dieťaťa s názvom Ombus-Comité jedľa d’Rechter vum Kand (ORK)

Členovia ORK vykonávajú svoje povinnosti neutrálne a nezávisle.

Pri plnení svojich povinností môže ORK najmä:

 • analyzovať opatrenia zavedené na ochranu a presadzovanie práv dieťaťa s cieľom odporučiť v prípade potreby príslušné orgány, aby vykonali potrebné úpravy;
 • vydáva stanovisko o zákonoch a iných právnych predpisoch a o projektoch týkajúcich sa práv dieťaťa;
 • informovať o situácii detí a zabezpečiť uplatňovanie Dohovoru o právach dieťaťa; predkladá vláde a Poslaneckej snemovni výročnú správu o stave práv dieťaťa a o svojich vlastných činnostiach;
 • podporovať rozvoj slobody prejavu dieťaťa a jeho aktívnu účasť na otázkach týkajúcich sa dieťaťa;
 • riešiť situácie, v ktorých sa práva dieťaťa nedodržiavajú, a vydávať odporúčania na ich riešenie;
 • prijímať informácie a sťažnosti týkajúce sa porušovania práv dieťaťa a počúvať na tento účel v súlade s opatreniami, ktoré si určí, každé dieťa, ktoré o to požiada;
 • vydáva odporúčania alebo poradenstvo na základe informácií a sťažností alebo v osobitných prípadoch, ktoré vykonala, s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu práv a záujmov dieťaťa.

Pri výkone svojich povinností informácie týkajúce sa individuálnych situácií alebo prípadov podliehajú podmienkam služobného tajomstva. Táto povinnosť mlčanlivosti nebráni tomu, aby príslušné súdne orgány oznamovali akékoľvek informácie, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na najlepší záujem dieťaťa.

Členovia ORK vykonávajú svoje povinnosti bez akejkoľvek účasti na prebiehajúcich súdnych konaniach.

Pri plnení svojich povinností a v rámci obmedzení stanovených zákonmi a inými právnymi predpismi môžu mať členovia ORK voľný prístup do všetkých verejných a súkromných budov, ktoré sa zúčastňujú na hosťovaní, s ubytovaním alebo bez neho, konzultácie, pomoc, usmernenia, odborná príprava alebo deti.

Členovia ORK sú oprávnení žiadať akékoľvek informácie, dokumenty alebo dokumenty s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje lekárske tajomstvo alebo iné profesijné tajomstvo.

Ombus-Comité jedľa d’Rechter vum Kand {ORK)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tel.:(+ 352) 26 123 124 Fax:
(+ 352) 26 123 125

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://ork.lu/index.php/en/

Centrum pre rovnaké zaobchádzanie

Centrum pre rovnaké zaobchádzanie, ktoré vykonáva svoje úlohy nezávislým spôsobom, má za cieľ podporovať, analyzovať a monitorovať rovnaké zaobchádzanie so všetkými osobami bez diskriminácie na základe rasy, etnického pôvodu, pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia a veku.

Pri plnení svojich úloh môže stredisko najmä:

 • uverejňuje správy, vydáva stanoviská a odporúčania a vykonáva štúdie o všetkých otázkach týkajúcich sa uvedenej diskriminácie;
 • vypracovať a poskytovať všetky informácie alebo dokumentáciu, ktorá je užitočná v rámci jeho činnosti,
 • poskytovať pomoc tým, ktorí sa považujú za obete diskriminácie, ako sa uvádza v článku 1 zákona o rovnakom zaobchádzaní z 28. novembra 2006, poskytnutím služby poradenstva a poradenstva obetiam o ich individuálnych právach, právnych predpisoch, judikatúre a prostriedkoch na presadzovanie ich práv.

Informácie týkajúce sa individuálnych situácií alebo prípadov, pri ktorých sa členovia oboznámili pri plnení svojich povinností, podliehajú podmienkam služobného tajomstva. Služobné tajomstvo nebráni tomu, aby príslušné súdne orgány oznamovali akékoľvek informácie, ktoré môžu byť pre obeť diskrimináciou v zmysle článku 1 zákona o rovnakom zaobchádzaní z 28. novembra 2006.

Členovia strediska vykonávajú svoje povinnosti bez toho, aby sa podieľali na prebiehajúcich súdnych konaniach.

Členovia strediska majú právo požiadať o akékoľvek informácie, dokumenty alebo dokumenty, s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje zdravotná dôvernosť alebo iné služobné tajomstvo, ktoré sú potrebné na plnenie ich povinností.

Centrum pre rovnaké zaobchádzanie

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 48 30 33 Fax:
(+ 352) 26 48 38 73

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneCet.lu/fr/ E-mail
: Odkaz sa zobrazí v novom okneInfo@cet.lu

Národná komisia pre ochranu údajov

Národná komisia pre ochranu údajov je orgán verejnej moci zriadený ako verejný orgán. Národná komisia pre ochranu údajov vykonáva svoje úlohy úplne nezávisle.

Písomne informuje členov vlády o plnení svojich úloh v písomnej správe určenej členom vlády.

Úlohou Národnej komisie pre ochranu údajov je:

 • Preskúmavanie a overovanie zákonnosti zhromažďovania a využívania údajov, ktoré sú predmetom spracovania, a informovanie kontrolórov o ich povinnostiach;
 • Zabezpečenie dodržiavania základných práv a slobôd jednotlivcov vrátane súkromia a informovanie verejnosti o právach dotknutých osôb;
 • Prijímať a skúmať sťažnosti a žiadosti o overenie zákonnosti spracovania;
 • Radiť vláde, buď na jej žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o dôsledky vývoja technológií na spracovanie informácií s cieľom rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb; na tento účel môže zadávať štúdie, prieskumy alebo štúdie.

Národná komisia je zodpovedná aj za zabezpečenie uplatňovania ustanovení novelizovaného zákona z 30. mája 2005 o ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií a jeho vykonávacích nariadení.

Národná komisia môže byť poverená akoukoľvek osobou konajúcou buď prostredníctvom svojho advokáta, alebo akoukoľvek inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je riadne poverená, s cieľom zabezpečiť rešpektovanie jej základných práv a slobôd v súvislosti s ošetrením. Dotknutá osoba je informovaná o výsledku svojej žiadosti.

Národnej komisii môže predovšetkým podať akákoľvek príslušná osoba žiadosť o overenie zákonnosti spracovania osobných údajov v prípade zamietnutia alebo obmedzenia výkonu práva na prístup dotknutej osoby.

Kritizuje súdne orgány za porušenia, o ktorých má vedomosť.

Národná komisia pre ochranu údajov

1, avenue du Rock’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+ 352) 26 10 – 60
— 1 Fax: (+ 352) 26 10 60 – 29

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Národný úrad pre prijímanie (NAO)

Národný úrad pre prijímanie (NAO) bol zriadený Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom z 4. decembra 2019. Ustanovenia nového hostiteľského zákona nadobudli účinnosť 1. januára 2020.

Vnútroštátny orgán presadzovania práva nahrádza luxemburskú prijímaciu a integračnú kanceláriu (OLAFI) v zmenenom zákone z 16. decembra 2008 o prijímaní a integrácii cudzincov v Luxemburskom veľkovojvodstve. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Úlohou vnútroštátnych orgánov presadzovania práva je:

Organizovať prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu v zmysle Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona z 18. decembra 2015 o medzinárodnej ochrane a o dočasnej ochrane;
Spravovať ubytovacie zariadenia vyhradené na dočasné ubytovanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, utečencov a osôb oprávnených na doplnkovú ochranu, ako sa vymedzuje v Odkaz sa zobrazí v novom okneuvedenom akte z 18. decembra 2015;
spolupracovať s ostatnými orgánmi pri zriaďovaní a riadení ubytovacích zariadení na dočasné ubytovanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, utečencov a osôb oprávnených na doplnkovú ochranu;

s príslušnými orgánmi podporovať výstavbu a úpravu ubytovacích zariadení vyhradených na dočasné ubytovanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, utečencov a osôb oprávnených na doplnkovú ochranu.

Pri plnení tejto úlohy vnútroštátny orgán zodpovedný za presadzovanie spolupracuje s európskymi a medzinárodnými orgánmi.

Vo výnimočných prípadoch, ktoré sú riadne odôvodnené dôvodmi týkajúcimi sa rodiny, humanitárnej situácie alebo situácie v oblasti zdravia, môže vnútroštátny orgán presadzovania práva poskytnúť pomoc ad hoc štátnym príslušníkom tretích krajín, ako sú títo štátni príslušníci, Odkaz sa zobrazí v novom oknev článku 3 písm. c) zmeneného zákona z 29. augusta 2008 o voľnom pohybe osôb a prisťahovalectve, ktoré nemajú nárok na existujúcu pomoc a príspevky.

Národný úrad pre prijímanie (NAO)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 247 – 85700

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneWww.olai.public.lu/fr/index.html E-mail
: Odkaz sa zobrazí v novom okneInfo@olai.public.lu

Prístup k spravodlivosti

Právny servis

Táto služba, ktorá je založená na súdoch, podlieha právomoci prokuratúry. Jeho úlohou je prijímať jednotlivcov a poskytovať im všeobecné informácie o rozsahu ich práv a o prostriedkoch a prostriedkoch, ktoré sa majú použiť na ich ochranu.

Úlohou justičnej a informačnej služby je:

 • hosťovanie jednotlivcov a ich nasmerovanie na príslušné služby, pričom sa im poskytnú potrebné informácie a technické prostriedky;
 • všeobecné informovanie jednotlivcov o rozsahu ich práv vo vzťahu k problémom a spôsobom a prostriedkom ich dosiahnutia;
 • vypočuť si svoje sťažnosti týkajúce sa ťažkostí pri uplatňovaní ich práv a navrhnúť im prostriedky.

Prijímacia a právna informačná služba poskytuje iba ústne informácie, s výnimkou písomných konzultácií.

Právne informácie a uvítacie služby – Luxembursko

Cituje súdny orgán
Building BC L-2080

— Luxemburg

Tel.: (+ 352) 22 18 46

Právne informačné a prijímacie služby – Diekirch

Spravodlivosť mieru:
Joseph Bech
L-9211 – Diekirch

Tel.: (+ 352) 80 23 15

Právna pomoc

Pokiaľ ide o právnu pomoc, môže sa na požiadanie alebo vo vyjadrení k žalobe udeliť za právne, mimosúdne, nesporové a súdne konania. Na to, aby osoba, ktorá podáva žiadosť, mohla využívať právnu pomoc, musí byť nedostatočná, t. j. rovnocenná s príjmom sociálneho začlenenia (REVIS). Nedostatok zdrojov sa posudzuje vo vzťahu k príjmom a bohatstvu osoby, ktorá potrebuje pomoc, a osobám, ktoré s ním žijú v domácej komunite.

Právna pomoc sa zamietne, ak je žaloba zjavne neprípustná, neodôvodnená, nesprávna alebo ak vzniknuté náklady sú neprimerané jej cieľu.

Právna pomoc sa zamietne aj vtedy, ak má žiadateľ nárok na získanie náhrady nákladov na právnu pomoc od tretej strany na akomkoľvek základe.

Osoba oprávnená získať právnu pomoc má nárok na pomoc advokáta a všetkých vyšších úradníkov, keď si jej prípad, žaloba alebo výkon rozhodnutia vyžaduje ich pomoc.

O priznaní práva na právnu pomoc rozhodne predseda advokátskej komory alebo člen rady advokátskej komory z okresu miesta pobytu žiadateľa, ktorý je ním na tento účel splnomocnený. V prípade, že žiadateľ nemá v Luxembursku pobyt, príslušný vydať rozhodnutie je predseda rady Luxemburskej advokátskej komory alebo člen rady advokátskej komory ním určený na tento účel.

Osoby, ktorých zdroje nie sú dostatočné, sa zameriavajú na predsedu advokátskej komory, a to buď na predsedovi alebo na vypočutí predsedu, alebo písomne.

Ak osoba zadržaná políciou tvrdí, že má nárok na právnu pomoc a požiada o ňu, advokát, ktorý jej poskytuje pomoc počas zadržania odovzdá žiadosť predsedovi.

Webová stránka:Odkaz sa zobrazí v novom okne http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Pre súdny obvod Luxemburg

Predseda advokátskej komory v Luxemburgu
B.P. 361
L-2013 Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Pre súdny obvod Diekirch

Predseda advokátskej komory v Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 20/03/2020