Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Чешка република


Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерство на правосъдието на Чешката република, Отдел за обезщетения

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Тел.: (420) 221997966
Факс: (420) 221997967

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецodsk@msp.justice.cz

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат иска/съпътстващите документи?

На чешки, словашки или английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Органът, вземащ решение, няма да приема документи на езици, различни от чешки, словашки или английски език (той ще ги остави без разглеждане и ще прикани лицето, което ги подава, да представи иска или документите, преведени на един от приетите езици); ако органът трябва да предостави превод на документи, които са на английски език, той ще ги преведе за собствена сметка.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не се предоставя възстановяване на пътните разходи.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Органът, вземащ решение, не предвижда ползване на устен преводач.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Най-вероятно ще бъде признато медицинско свидетелство, издадено по местопребиваване.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Решението по иска следва да бъде постановено в срок от 3 месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На чешки или на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Чрез предявяване на иск в съда по административноправен ред.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да, за собствена сметка.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Най-голямата неправителствена организация за подкрепа на жертвите на престъпления е Bílý kruh obětí („Белият кръг на жертвите“).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 15/06/2020