Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Grécko


Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Grécky asistenčný orgán (Ellinikí Archí Syndromís)

Leof. Mesogion 96
Atény

Telefón: +30 210 7767312
Fax: +30 210 7767499

E-mail : Odkaz sa zobrazí v novom okneassistingauthority@justice.gov.gr
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Aká je úloha asistenčného úradu?

Môže vám poslať formulár žiadosti na vyplnenie a poskytnúť informácie o procesných záležitostiach a právnych predpisoch druhého štátu. Môže takisto sprostredkovať akékoľvek vysvetlenia týkajúce sa vašej žiadosti.

Prevezme vašu žiadosť a odošle ju príslušnému asistenčnému orgánu v inom štáte bez toho, aby vašu žiadosť posúdil, a bude vás informovať o vývoji vášho prípadu.

Pomôže príslušnému orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte s vypočutím žiadateľa alebo tretích strán, ako sú svedkovia alebo znalci.

Na žiadosť orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte: a) pomôže orgánu pre odškodnenie, ak vypočutie v súlade s gréckym právom vedie priamo orgán pre odškodnenie, či už telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, pričom poskytne a zabezpečí potrebnú logistickú infraštruktúru, alebo b) povedie toto vypočutie v súlade s gréckym právom a orgánu pre odškodnenie dotknutého členského štátu potom postúpi príslušnú správu o vypočutí. V tomto druhom prípade sa správa o vypočutí, ktorá je vyhotovená v gréckom jazyku, preloží do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov dotknutého členského štátu alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý tento členský štát vyhlásil za prípustný.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s pomocou gréckeho asistenčného orgánu, znáša grécky štát.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Formulár žiadosti a všetky požadované podporné dokumenty sa preložia na náklady a zodpovednosť Gréckeho asistenčného orgánu do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa nachádza príslušný orgán pre odškodnenie, ktorému sa dokumenty posielajú, alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý daný členský štáty vyhlásil za prípustný.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie, ak krajina prijímajúca žiadosť neuložila žiadne poplatky.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/02/2019