Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Финландия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Във Финландия съществуват два публични регистъра по несъстоятелност. Регистърът по несъстоятелност и преобразуване, Регистърът по преструктуриране на частни дългове и Регистърът по забрани за извършването на стопански дейности са публични регистри, от които всеки може да изиска издаването на извлечения срещу заплащане. Като използвате данните, съхранявани в регистрите, вие можете да действате в свой интерес, когато изисквате плащания или сключвате споразумения.


Регистри по несъстоятелност

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност и преобразуване съдържа данни за заявления за обявяванe в несъстоятелност и преобразуване и решения по тях.

Регистърът по преструктуриране на частните дългове съдържа данни за заявления за преструктуриране на частните дългове (включително график за погасяването им) и решения по тях .

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Не. Необходимо е да изискате информацията от финландския Център за правни регистри. Цената за едно извлечение е 10,00 EUR.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Искането за информация трябва да съдържа следните данни:

Регистър по несъстоятелност и преобразуване

Данни, необходими за заявка:

  • Наименование на дружеството
  • Търговски идентификационен номер
  • Име и адрес на заявителя

Регистър по преструктиране на частните дългове

Данни, необходими за заявка:

  • Име на лицето
  • Идентификационен номер
  • Име и адрес на заявителя

История на регистъра по несъстоятелност на Финландия

Регистърът съдържа информация, която датира от 1995 г.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 30/06/2019