Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Латвия

В този раздел се прави кратък преглед на регистъра по несъстоятелност на Латвия.


Регистри по несъстоятелност

Каква информация може да бъде намерена в латвийския регистър по несъстоятелност?

Връзката отваря нов прозорецЛатвийският регистър по несъстоятелност съдържа информация за:

 • синдиците;
 • производствата по несъстоятелност по отношение на физически и юридически лица;
 • производствата за правна защита;
 • извънсъдебните производства за правна защита;

Регистърът по несъстоятелност е достъпен за всички и информацията в него е надеждна. Той се води към Връзката отваря нов прозорецДружествения регистър на Република Латвия.

Достъпът до латвийския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да, достъпът до латвийския регистър по несъстоятелност е безплатен що се отнася до извършването на справки, но за получаването на извлечение от регистъра (под формата на документ) се заплаща.

За да получите от Дружествения регистър удостоверение или друг документ, съдържащ личния идентификационен номер на длъжника (физическо лице) или синдика, е необходимо да подадете до Дружествения регистър молба за получаване на информация или да отправите такава молба по електронен път чрез портала Връзката отваря нов прозорецLatvija.lv.

Как се прави справка в латвийския регистър по несъстоятелност?

Синдици

Разделът съдържа следната информация за синдиците:

 • собствено име;
 • фамилно име;
 • служебен адрес и данни за контакт;
 • номер на удостоверението;
 • срок на валидност на удостоверението.

Информация за синдиците, чиито удостоверения вече не са валидни, е достъпна на страницата Връзката отваря нов прозорецVēsturiskie dati. Страницата „Izziņa“ предоставя достъп до цялата информация, въведена в регистъра по несъстоятелност за всеки отделен синдик.

Търсене

За търсене на информация в регистъра по несъстоятелност относно конкретно лице (физическо или юридическо), използвайте раздела Meklēt. При търсенето на информация може да зададете филтър по следните критерии:

 • регистрационен номер (за юридическите лица) или идентификационен номер (за физическите лица) на длъжника;
 • име или длъжност на длъжника;
 • дата, на която е образувано производството;
 • вид производство (производство по несъстоятелност, процедура за правна защита, извънсъдебно производство за правна защита);
 • естество на производството (местно, първично трансгранично, вторично трансгранично).
 • статут на производството (текущи производства, приключили производства, всички производства).

Резултатите от търсенето се показват с връзка към „Препратка към Дружествения регистър“ („Uzņēmumu reģistra izziņa“), където е налична цялата информация от регистъра по несъстоятелност, отнасяща се до конкретно лице, включително сканирани документи, съдържащи уведомления на синдиците за събранията на кредиторите и дневния ред за тези събрания.

Дневник

За да видите вписванията в регистъра по несъстоятелност за конкретна дата, използвайте раздела Žurnāls. По подразбиране се показват записите за текущия ден. Използвайте календара, за да видите вписванията, направени на други дати, или използвайте подраздела Mēneša žurnāls, за да стесните търсенето на вписвания по месеци. Всеки запис съдържа връзка „Препратка към Дружествения регистър“ („Uzņēmumu reģistra izziņu“) — към подробна информация относно конкретно производство по несъстоятелност.

Статистика

Този раздел съдържа разнообразна статистическа информация, свързана с производствата по несъстоятелност и за правна защита, последвана от връзка към „Препратка към Дружествения регистър“ ('Izziņa'), където е налична цялата информация от регистъра по несъстоятелност за конкретно лице.

История на латвийския регистър по несъстоятелност

Най-ранната информация в регистъра датира от 1 януари 2008 г.

Връзки

Връзката отваря нов прозорецДопълнителна информация за латвийския регистър по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецДържавна агенция по несъстоятелност


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/09/2020