Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Приложимо право при развод и законна раздяла

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Приложимо право при развод и законна раздяла - Гърция


След изявление по въпроса, направено от Гърция, в решението си от 27.1.2014 г. (ОВ L 23, стр. 41) Европейската комисия потвърди участието на Гърция в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, установено с Регламент (ЕС) № 1259/2010 („Рим ІІІ“).

Съгласно посоченото Решение, Регламент (ЕС) № 1259/2010 се прилага спрямо Гърция от 29 юли 2015 г.


Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Гръцкото законодателство не съдържа специални разпоредби относно изискванията за форма за споразуменията относно избора на приложимо право съгласно член 7, параграфи 2 — 4 от Регламент (ЕС) № 1259/2010.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Гръцкото законодателство не съдържа специални разпоредби относно възможността съпрузите да определят приложимото право съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1259/2010.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 16/09/2020