Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling - Slovakien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Medling


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Myndigheter som i enlighet med artikel 6.1–6.2 i direktivet är behöriga att ta emot ansökningar är de följande enligt § 68a i lag nr 97/1963 om internationell civil- och processrätt (i dess senaste lydelse):

a) Regionala domstolen i Bratislava i äktenskapsmål,

b) Den distriktsdomstolen inom vars domkrets barnet har sin hemvist, eller om barnet inte har någon hemvist, den distriktsdomstol inom vars domkrets barnet bor för närvarande. Om någon sådan domstol inte finns är distriktsdomstolen Bratislava I behörig om ärendet rör vårdnad av eller umgänge med barn.

c) Den domstol som är behörig att förordna om verkställighet av beslut eller vidta exekutiva åtgärder, om behörigheten inte regleras enligt led b. Vad gäller beslut som inte kräver verkställighet är den allmänna domstol som är behörig i fråga om personen som det beslut, som ska erkännas, avser, och, om det någon sådan domstol inte finns är distriktsdomstolen i Trnava behörig myndighet.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/05/2021