Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на държавите-членки - Хърватия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


База данни на Върховния съд на Република Хърватия

Базата данни „SuPra“ съдържа всички решения на Върховния съд от 1 януари 1990 г. насам. В допълнение към тези решения базата данни съдържа най-важните решения на другите съдилища в Република Хърватия.

По-новата база данни със съдебна практика — „SupraNova“ — съдържа решенията на общинските (районните) съдилища, жупанийските (окръжните) съдилища, търговските съдилища, Висшия търговски съд, Висшия съд за простъпки и Върховния съд на Република Хърватия.

За всяко съдебно решение е достъпна следната информация: наименованието на съда, постановил решението, наименованието на отделението, видът на делото, датата на решението и датата на публикуване, заедно с пълния текст в doc, pdf и html формат. За всички решения, постановени от 1 януари 2004 г. насам, пълният текст е придружен и от съответна индексирана справочна информация.

В случаите на особено важни решения, представляващи особен интерес, се публикуват и правни становища.

Пълният текст, публикуван за широката общественост, се различава от оригиналния текст с цел да се защити неприкосновеността на личния живот на страните по делото. Това се постига чрез заличаване на цялата информация за самоличността на физическите и юридическите лица в съответствие с Връзката отваря нов прозорецПравилата за гарантиране на анонимност на съдебните решения и Указанията за начина на гарантиране на анонимност на съдебните решения на председателя на Върховния съд на Република Хърватия.

Правилата относно публикуването на съдебните решения предвиждат, че:

  1. съдилища сами подбират най-значимите решения, които да бъдат публично оповестени, и
  2. решенията на съдилищата от по-ниска инстанция, на които се позовава Върховният съд на Република Хърватия, се публикуват в съответствие с член 396а от Гражданския процесуален закон

Висшият административен съд на Република Хърватия понастоящем се състои от две отделения (отделение „Пенсии, инвалидност и здравни въпроси“, и отделение по финансово, трудово и вещно право) и Съвета за оценка на законосъобразността на общите административни актове.

Службата за мониторинг и преглед на съдебната практика към всяко от тези отделения, съвместно с председателя на съответното отделение, прави подбор на по-значимите решения, по които са работили отделенията през съответния месец. В края на годината председателите на отделенията и Службата за мониторинг и преглед на съдебната практика се срещат, за да изберат най-важните решения, постановени от съда, които се подготвят за публикуване в ежегодния бюлетин на Висшия административен съд на Република Хърватия.

Правните становища по решенията, включени в бюлетина, също се публикуват на уебсайта на Висшия административен съд на Република Хърватия в съответния раздел по материя.

Всички решения на Съвета за оценка на законосъобразността на общите административни актове се публикуват на уебсайта на Висшия административен съд на Република Хърватия.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 04/12/2015