Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Недискриминация


Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на недискриминацията.


Курс за електронно обучение „Въведение в законодателството на ЕС за борба с дискриминацията“, (Европейска комисия)

Този курс за електронно обучение е въведение в основните понятия от законодателството на ЕС за борба с дискриминацията, развитията в тази област и съответната съдебна практика. Той включва видео презентации, примери от действителни случаи и тестови въпроси и е част от поредица от семинари, поръчани от Комисията и представени по-долу. Заинтересованите практикуващи юристи могат да разгледат курса Връзката отваря нов прозорецтук.

Семинари относно законодателството на ЕС за борба с дискриминацията (Европейска комисия)

Тези семинари са свързани с две европейски директиви за борба с дискриминацията, приети съгласно член 19 от ДФЕС (предишен член 13 от ДЕО). Директива 2000/43/ЕО забранява всички форми на дискриминация, основана на раса или етнически произход в редица области. Директива 2000/78/ЕО забранява всички форми на дискриминация в областта на заетостта и професиите, основана на религиозни убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Основната документация и изложенията на лекторите на семинарите, поръчани от Комисията, могат да бъдат намерени Връзката отваря нов прозорецтук.

Наръчник относно европейското законодателство за недискриминация (Агенция на ЕС за основните права – FRA и Европейски съд по правата на човека – (ЕСПЧ)

Наръчникът относно европейското законодателство за недискриминация, публикуван съвместно от Агенцията на ЕС за основните права (FRA) и Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), излага съдебната практика на ЕСПЧ и Съда на ЕС. В него се разглежда контекстът и документите, върху които се основава европейското законодателството за недискриминация (включително договорите на ООН за правата на човека) и се описват различните категории на дискриминация и възможните видове правна защита, приложимостта на европейското законодателство за недискриминация (по-специално се разяснява кои групи лица са защитени) и критериите за защита, като пол, увреждане, възраст, раса или националност. Наръчникът е достъпен Връзката отваря нов прозорецтук на различни езици.

Наръчници по различни концепции, свързани с недискриминацията (Европейска комисия)

Практикуващите юристи, които желаят да задълбочат знанията и разбирането си по законодателството за недискриминацията, могат да намерят допълнителна информация и анализи в няколко наръчника, които са налични на английски език. Наръчниците са изготвени изключително за Европейската комисия и обхващат следните теми:


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/10/2020