Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Официални документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Регламентът относно официалните документи (Регламент 2016/1191), който бе приет на 6 юли 2016 г. и се прилага във всички държави от ЕС, считано от 16 февруари 2019 г., опростява движението на някои официални документи.


Гражданите, които живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена, често трябва да представят официален документ на компетентните органи в държавата от ЕС, в която живеят. Такива официални документи могат да бъдат например удостоверение за раждане, необходимо за сключване на брак, или удостоверение за липса на съдебно минало, необходимо при кандидатстване за работа.

Регламентът относно официалните документи (Връзката отваря нов прозорецРегламент 2016/1191), който се прилага от 16 февруари 2019 г., има за цел намаляване на бюрократичните формалности и разходите за гражданите, когато те трябва да представят официален документ, издаден от една държава от ЕС, в друга държава от ЕС.

Преди приемането на Регламента гражданите, които бе необходимо да представят официален документ в друга държава от ЕС, трябваше да получат заверка с апостил, за да докажат, че издаденият им официален документ е автентичен. От гражданите често се изискваше също така да представят заверено копие и превод на издадения им официален документ.

С Регламента ще се сложи край на редица бюрократични процедури:

 • Официални документи (например удостоверение за раждане, удостоверение за сключен брак, нотариален акт, съдебно решение), и техните заверени копия, издадени от органите на една държава от ЕС, трябва да бъдат приемани за автентични от органите на друга държава от ЕС, без да е необходима заверка с апостил.
 • Регламентът премахва задължението за гражданите да представят едновременно оригинала на официален документ и заверено копие от него. Когато държава от ЕС разрешава представянето на заверено копие на официален документ вместо оригинала, органите на тази държава от ЕС трябва да приемат завереното копие, направено в държавата от ЕС, в която е издаден официалният документ.
 • Регламентът премахва задължението за гражданите да представят превод на своя официален документ. Ако официалният документ не е на един от официалните езици на държавата от ЕС, в която се изисква документът, гражданите могат да поискат от органите да им бъде издадено многоезично стандартно удостоверение, достъпно на всички езици на ЕС. То може да бъде приложено към техния официален документ, за да се избегне необходимостта от превод. Когато гражданин представи официален документ, придружен от многоезично стандартно удостоверение, получаващият документа орган може само при изключителни обстоятелства да поиска превод на официалния документ. Тъй като не всички многоезични стандартни удостоверения се издават във всички държави от ЕС, гражданите могат да проверят кои удостоверения се издават в тяхната държава от ЕС Връзката отваря нов прозорецна следния адрес.
 • Ако органите на приемащата държава от ЕС изискват заверен превод на официалния документ, представен от гражданина, те трябва да приемат заверен превод, направен в която и да е държава от ЕС.

С Регламента се въвеждат и защитни мерки срещу измами с официални документи и подправяне на такива документи: ако получаващият документа орган има основателни съмнения за автентичността на представения му документ, той ще може да направи проверка в издалия го орган на другата държава от ЕС чрез съществуваща ИТ платформа — Информационната система за вътрешния пазар.

В Регламента се разглежда въпросът за автентичността на официалните документи, но не и въпросът за признаването на техните правни последици в друга държава от ЕС. Признаването на правните последици от официален документ все още се уреждат от националното право на държавата от ЕС, в която гражданинът представят документа. Въпреки това при прилагането на националното си право държавите от ЕС трябва да спазват правото на Съюза, включително практиката на Съда на Европейския съюз относно свободното движение на гражданите в рамките на Европейския съюз.

Официални документи означава документи, издадени от публичен орган, като например:

 • документи, произхождащи от съд или съдебен служител;
 • административни документи;
 • нотариални актове;
 • официални удостоверения, поставени върху частни документи;
 • документи, издадени от дипломатически и консулски представителства.

Регламентът обхваща издадените официалните документи, с които се удостоверяват:

 • раждане
 • това, че лицето е живо;
 • смърт
 • име
 • брак, включително брачната дееспособност и семейното положение;
 • развод, законна раздяла или унищожаване на брака;
 • регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство;
 • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство;
 • произход;
 • осиновяване;
 • местоживеене и/или местопребиваване
 • гражданство;
 • липса на съдебно минало.
 • правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

Може да се поиска издаване на многоезични стандартни удостоверения, които се прилагат към официалните документи и се използват за улеснение на превода, за официалните документи, с които се удостоверяват:

 • раждане
 • това, че лицето е живо;
 • смърт
 • брак, включително брачната дееспособност и семейното положение;
 • регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство;
 • местоживеене и/или местопребиваване
 • липса на съдебно минало.

Многоезични стандартни удостоверения

Щракнете Връзката отваря нов прозорецтук, за да видите многоезичните стандартни удостоверения, издавани от органите във всяка държава от ЕС

Информация, предоставена от държавите от ЕС (съгласно член 24 от Регламента)

Щракнете тук, за да видите информацията, предоставена от държавите от ЕС относно прилагането на Регламента, по-специално:

 • на какви езици може да бъде представен официален документ
 • списъка на официалните документи, към които може да бъде приложено многоезично стандартно удостоверение
 • списък на заклетите писмени преводачи
 • органите, които могат да издават заверени копия
 • характеристиките на заверените преводи и заверените копия

Архив за образци на официални документи

Щракнете Връзката отваря нов прозорецтук, за да видите образци на официални документи, издавани във всяка държава от ЕС.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 15/02/2019