Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публикуване на официални съобщения - Австрия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justiz.gv.at

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Какви видове съобщения се публикуват?

На уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/ се публикуват следните видове съобщения:

 • Доклади
 • Експертни становища
 • Становища
 • Оценки
 • Циркулярни документи
 • Насоки
 • Текстове за справка
 • Устави
 • Статистически данни
 • Наръчници
 • Обявления за свободна длъжност
 • Публикуване на назначения

На уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei — „База данни на публичните обявления“) се публикуват следните съобщения:

 • Дела за несъстоятелност (несъстоятелност, споразумения с кредитори, уреждане на задължения)
 • Продажби и отдаване под аренда в производствата по несъстоятелност
 • Разпоредени от съда публични продажби
  • Недвижими имоти
  • Движими вещи
 • Принудително съдебно управление на недвижими имоти
 • Доброволни публични продажби
 • Публични обявления и съобщения в наказателните производства
  • Съобщения от наказателните съдилища
  • Процедури по реализиране на обезпечения с цел удовлетворяване по принудителен ред на кредитора в рамките на наказателните производства
  • Уведомления за предаване в наказателните производства
  • Прекратяване на предварителни производства
 • Публични известия и обявления
  • Настойници и попечители и връчване чрез публично обявление
  • Обявления за спиране на действието
  • Обявяване на лица за починали/предоставяне на доказателства за смъртта
  • Публични обявления в производства по наследяване
  • Публични обявления съгласно Закона за пазенето и отнемането на вещи (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
  • Представителство на пребиваващи лица съгласно член 8 от Закона за пребиваване в домове за медицински грижи (Heimaufenthaltsgesetz)
  • Представителите на пациентите съгласно член 13 от Закона за хоспитализацията на психически болните лица (Unterbringungsgesetz)
  • Връчване чрез публично обявление на юридически лица
  • Връчване чрез публично обявление от съдилищата, в които се води Търговският регистър (Firmenbuchgerichte)
  • Съобщения от съдилищата, в които се води Търговският регистър
  • Публични обявления от съдилищата, в които се води Имотният регистър (Grundbuchsgerichte)
  • Решения на съда по картелноправни спорове (Kartellgericht)
 • Обявления на дружествата

Кои организации публикуват съобщения?

Федералното министерство по конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието.

Съдилищата, прокурорите, адвокатите и нотариусите.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да.

Какви са възможните видове търсене?

На началната страница на Министерството на правосъдието (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/) се предлага търсене по една дума, при което се проверяват всички документи на уебсайта.

Всички категории на уебсайта Ediktsdatei (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) предлагат възможност за търсене по една дума. Освен това по отношение на няколко категории съобщения потребителите могат да търсят по номера на документа. За публичните продажби е възможно търсене по предмет. Това са само няколко примера за видове търсене, тъй като е налице голямо разнообразие от варианти за търсене в различните категории.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Уебсайтът на Министерството на правосъдието (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/) и уебсайтът Ediktsdatei (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) са достъпни онлайн от 2000 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Не.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Съобщенията на уебсайта Ediktsdatei са свободно достъпни и впоследствие могат да бъда обработени като HTML файлове (няма защита от копиране). Разрешение може да бъде получено и съгласно Закона за повторното използване на публична информация (Informationsweiterverwendungsgesetz). Към момента данните не са достъпни под формата на свободно достъпни данни.

Публикациите на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/ се отнасят в повечето случаи до съществуващи документи във формат PDF. В редки случаи има и документи във формат MS Word. Всички те са публикувани като част от WCMS (Система за управление на уебсъдържание) и представляват свободно достъпни HTML страници. Документите са достъпни за сваляне като приложения към HTML страниците.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 10/07/2020