Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uverejňovanie úradných oznámení - Fínsko


Na ktorom webovom sídle sa uverejňujú úradné oznámenia?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKuulutusrekisteri (register oznámení)

Odkaz sa zobrazí v novom okneVirallinen lehti (Úradný vestník)

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

registri oznámení sa uverejňujú informácie o oznámeniach vychádzajúce z rozhodnutí súdov alebo orgánov, ktoré sa týkajú:

 1. verejných predvolaní doručených okresným súdom;
 2. zlúčení nadácií doručených okresným súdom;
 3. zlúčení, rozdelenia alebo oddelenia prostriedkov akciovej spoločnosti, alebo iných opatrení či rozhodnutí uvedených v právnych predpisoch týkajúcich sa spoločenstiev a nadácií, ktoré musia byť uverejnené v Úradnom vestníku; alebo
 4. oznámení súdnych úradníkov.

Úradný vestník uverejňuje oznámenia, vyhlásenia a iné dokumenty, ktorých uverejnenie v Úradnom vestníku sa vyžaduje zákonom, vyhláškou alebo inými rozhodnutiami, ktoré vydal súd nižšieho stupňa.

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

V registri oznámení sa uverejňujú oznámenia okresných súdov, exekučných orgánov a fínskeho obchodného registra (PRH).

Oznámenia doručené registru oznámení okresnými súdmi:

 • verejné predvolanie pre veriteľov
 • zlúčenie nadácií

Oznámenia doručené registru oznámení exekučnými orgánmi:

 • vypracovanie dohôd veriteľov
 • diskusia o rozdelení majetku
 • korešpondencia s veriteľmi

Oznámenia doručené registru oznámení fínskym obchodným registrom (PRH):

 • prevod sídla európskej spoločnosti
 • rozdelenie
 • verejné predvolania v likvidačnom konaní
 • verejné predvolania veriteľom nadácií v likvidácii
 • zníženie počiatočného fondu
 • zlúčenie založením novej spoločnosti
 • oznámenie pre držiteľov osobitných práv
 • oznámenie pre veriteľov nadobúdajúcej nadácie
 • oznámenie pre veriteľov nadobúdajúceho subjektu
 • oznámenie pre veriteľov nadobúdajúceho subjektu v prípade rozdelenia
 • prevod celého podniku alebo jeho časti
 • zrušenie povolenia úverovej inštitúcie
 • transformácia akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným
 • zníženie kapitálu
 • transformácia družstva na spoločnosť s ručením obmedzeným
 • výmaz družstva z obchodného registra
 • zrušenie povolenia družstevnej banky
 • nariadenie likvidačného konania alebo výmaz z registra
 • zníženie investičného kapitálu
 • zlúčenie
 • zmena stanov alebo výnimka z právnych predpisov
 • distribúcia voľného kapitálu
 • zníženie rezervného fondu
 • rozdelenie zisku
 • výzva na nariadenie zániku združenia
 • zmena pravidiel alebo výnimka z právnych predpisov
 • zníženie emisného ážia
 • výzva na nariadenie likvidácie spoločnosti alebo jej výmaz z registra
 • zmena formy spoločnosti

Okrem toho sa v Úradnom vestníku uverejňujú upozornenia, oznámenia a iné dokumenty viacerých iných organizácií.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Register oznámení: áno

Úradný vestník: bezplatné kópie vo formáte PDF od roku 2011. Databáza Odkaz sa zobrazí v novom okneVirallinen.fi je spoplatnená.

Jeden používateľ, cena za licenciu: 200 EUR ročne, 2 – 5 používatelia, cena za licenciu: 145 EUR ročne, viac ako 5 používateľov, cena za licenciu: 124 EUR ročne.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Zápisy v registri oznámení je možné vyhľadávať pomocou týchto parametrov:

typ oznámenia

predmet oznámenia

obchodné ID/dátum narodenia/rok narodenia

dátum splatnosti

domicil

číslo spisu podľa okresného súdu

V spoplatnenej databáze Úradného vestníka je okrem iných kritérií vyhľadávania k dispozícii neobmedzené vyhľadávanie podľa kľúčových slov.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

Register oznámení: 1. apríla 2004

Úradný vestník: od roku 2011

Je možné si nastavené vyhľadávanie uložiť a nechať si upozornenia spĺňajúce kritériá zasielať e-mailom?

Register oznámení: nie, nie je to možné.

Úradný vestník: pri používaní platenej databázy je možné si vyhľadávanie nechať uložiť a nastaviť emailové upozornenia.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie sú dostupné ako otvorené dáta.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 28/12/2020