Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publicering av kungörelser - Portugal

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

De publiceras på webbplatsen för Portugals officiella kungörelseorgan, Länken öppnas i ett nytt fönster(Diário da República Eletrónico).

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Sju typer av tillkännagivanden publiceras i Diário da República:

1. STATLIGA OFFICIELLA TILLKÄNNAGIVANDEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1

2. STATLIGA OFFICIELLA TILLKÄNNAGIVANDEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2

3. OFFICIELLA TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN RÄTTSVÄSENDET SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 43/2014 (publicering, identifiering och form av rättsakt)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 83/2016 (om införande av gratis tillgång till Diário da República som en allmän offentlig tjänst)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagstiftningsbeslut nr 15/2016 (förordning om publicering av rättsakter i Diário da República)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 177/2000 (rättsliga bestämmelser om den administrativa verksamheten vid domstolar i högre instans)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 74/2002 (om organisationen av avdelningarna vid Högsta domstolen)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 545/99 (om organisationen av avdelningarna vid författningsdomstolen)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterGrundlag nr 2/2005 (om organisationen av och funktionssättet vid myndigheten för politisk finansiering och politiska räkenskaper)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 188/2000 (om organisationen och sammansättningen av den biträdande enheten för ordföranden i Högsta domstolen)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 73/2002 (om organisationen av avdelningarna vid högsta förvaltningsdomstolen)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 98/97 (lagen om revisionsrättens organisation och förfaranden)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 440/99 (om revisionsrättens stödtjänster)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 343/99 (stadgan för tjänstemän inom rättsväsendet)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 21/85 (stadgan för tjänstemän inom rättsväsendet)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 62/2013 (lagen om rättsväsendets organisation)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 49/2014 (om genomförande av lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013 (lagen om rättsväsendets organisation) och fastställande av arrangemang för domstolarnas organisation och verksamhet)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 214-G/2015 (om ett nytt offentliggörande av processlagen för förvaltningsdomstolar och stadgan för förvaltnings- och skattedomstolarna)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 83/95 (lagen om rätten att delta i förfaranden och talan som väcks av fysiska eller juridiska personer)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 2/2004 (arbetsordningen för tjänstemän vid avdelningar och organ inom central, regional och lokal statsförvaltning)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 4/2015 (regelverk för administrativa förfaranden)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 545/99 (om sammansättningen av och funktionssättet vid författningsdomstolens kansli och stödtjänster)

4. TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterPortugals författning
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden (en konsoliderad version på engelska finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 43/2014 (publicering, identifiering och form av rättsakt som ska publiceras i Diário da República)

5. DOMAR FRÅN FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN OCH REVISIONSRÄTTEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden (en konsoliderad version på engelska finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär)
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 98/97 (om revisionsrättens organisation och förfaranden)

6. DOMAR FRÅN FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN, HÖGSTA DOMSTOLEN, HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN OCH REVISIONSRÄTTEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1

7. TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN, CENTRALA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN NORD OCH CENTRALA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SYD (SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden från regeringen och rättsväsendet publiceras av de sju olika statliga organisationer som anges nedan.

1. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1:)

Officiella tillkännagivanden från regeringen som publiceras av utrikesministeriet och som handlar om de instrument som omfattas av internationella överenskommelser och konventioner, i enlighet med artikel 119.1 b, sista delen, i Portugals författning, artikel 3.2 b, sista delen, och artikel 8.1 s i Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 43/2014.

2. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2:)

 • Officiella tillkännagivanden från regeringen som publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2, och som handlar om administrativa förfaranden, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 35/2014 (allmän lag om anställning inom den offentliga sektorn) och Länken öppnas i ett nytt fönsterministerförordning nr 145-A/2011.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om anpassning av ersättningsgraden till den lönegrad som kommer närmast efter respektive ursprungskategori genom ett fortsatt utövande av ledningsfunktioner inom offentlig förvaltning, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 2/2004 (arbetsordningen för tjänstemän vid avdelningar och organ inom central, regional och lokal statsförvaltning).
 • Officiella meddelanden från regeringen om inledande av disciplinära förfaranden mot en offentligt anställd tjänsteman, med okänd vistelseort, för ingivande av svaromål och en efterföljande ansökan om disciplinåtgärder, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om omorganisation av organ eller tjänster genom avveckling, sammanslagning och omstrukturering, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor) och Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 200/2006 (det allmänna systemet för avveckling, sammanslagning och omstrukturering av tjänster).
 • Officiella meddelanden från regeringen om offentliggörande av stadgarna för arbetskommittéer bestående av tjänstemän inom offentlig sektor, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om systemet för skydd av immateriellt kulturarv, inbegripet skyddsåtgärder och förfaranden för rättsligt skydd, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 149/2015.
 • Officiella meddelanden från regeringen om skydd och främjande av kulturarv (i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 107/2001) och systemet för klassificering och registrering av lös egendom av kulturellt värde, samt bestämmelserna om export, frakt, import och mottagande av lös kulturell egendom (i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 148/2015).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om förfarandet för klassificering av fast egendom av kulturellt värde och systemet för skyddade områden och den utförliga skyddsplanen (i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 309/2009).
 • Officiella meddelanden från regeringen om systemet för utnyttjande av vattenresurser, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 226-A/2007.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om äganderätten till vattenresurser och förfarandet för avgränsning av offentliga vattenresurser, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 54/2005 (ändrad genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 78/2013 och genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 34/2014 samt Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 353/2007).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om rekrytering och uttagning av lärarkåren vid förskolor samt primär- och sekundärskolor, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 83-A/2014.
 • Officiella meddelanden från regeringen om förskolors samt primär- och sekundärskolors autonomi, administration och förvaltning, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 137/2012.
 • Officiella meddelanden från regeringen om skyldigheten att genomföra offentliga samråd om föreslagna bestämmelser om inhämtande av synpunkter och förslag, i enlighet med regelverket för administrativa förfaranden, vilket antogs genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 4/2015.
 • Officiella meddelanden från regeringen om lagar om delegering eller vidaredelegering av det delegerande eller vidaredelegerande organets befogenheter till det delegerade eller vidaredelegerade organet, i enlighet med regelverket för administrativa förfaranden, vilket antogs genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 4/2015.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om licensiering för elinstallationer för produktion, transport, omvandling, distribution eller användning av elkraft, i enlighet med förordningen om licensiering för elinstallationer, vilken antogs genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 26852 av den 30 juli 1936.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om bolagsskatt Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) och Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om inkomstskatt för fysiska personer (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Officiella meddelanden från regeringen om den högsta ledningen vid tjänster och organ på central, regional och lokal förvaltning, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 2/2004.
 • Officiella meddelanden från regeringen om den högsta ledningen i styrelser vid offentliga institutioner som indirekt ingår i den statliga förvaltningen, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 3/2004 (ramlagen om statliga institut).
 • Officiella meddelanden från regeringen om organisationen, strukturen och funktionssättet gällande direkt statlig förvaltning, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 4/2004.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om antalet röstberättigade som finns registrerade i röstlängden, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 13/99 (rättsliga bestämmelser om elektroniska register).
 • Officiella meddelanden från regeringen om det statliga näringslivet, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 133/2013.
 • Officiella meddelanden från regeringen om erkännande och upplösning av portugisiska stiftelser och utländska stiftelser som bedriver verksamhet på det nationella territoriet, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 24/2012 (ramlagen om stiftelser).
 • Officiella meddelanden från regeringen rörande ministerkansliernas sammansättning samt organisatoriska och rättsliga struktur, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 11/2012.
 • Officiella meddelanden från regeringen rörande premiärministerns kanslis sammansättning, organisation och rättsliga ram, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 12/2012.
 • Officiella meddelanden från regeringen om arvingars rätt till stöd som beviljas av försvarsmaktens säkerhetsfond, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 42945 av den 26 april 1960, ändrat genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 44331 av den 10 maj 1962 och genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 434-G/82 av den 29 oktober 1982.
 • Officiella meddelanden från regeringen om den allmänna reformstadgan, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 498/72.
 • Officiella meddelanden från regeringen om lika rättigheter och skyldigheter för brasilianska medborgare som bor i Portugal, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 154/2003.
 • Officiella meddelanden från regeringen om metrologisk kontroll av mätinstrument och mätmetoder som används i handels-, skatte- eller löneförfaranden eller inom områdena hälsa, säkerhet eller energisparande, liksom provbänkar, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 291/90 av den 20 september 1990 och Länken öppnas i ett nytt fönsterministerförordning nr 962/90 av den 9 oktober 1990.

3. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2)

 • Officiella rättsliga meddelanden om administrativa frågor rörande domstolarnas organisation och förvaltning vilka publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2.
 • Officiella rättsliga meddelanden om kallelser av berörda parter (eller berörda motparter) vilka utfärdats av förvaltnings- och skattedomstolen (tribunal administrativo e fiscal) i förfaranden som inletts av käranden och som publicerats i det officiella kungörelseorganet, serie 2, i linje med processlagen för förvaltningsdomstolarna.
 • Officiella tillkännagivanden från rättsväsendet som handlar om överträdelser av konkurrensreglerna och som publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 19/2012 (den rättsliga konkurrensramen).

4. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

 • Officiella rättsliga meddelanden om skyldigheten att offentliggöra författningsdomstolens uttalanden i det officiella kungörelseorganet, serie 1, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden (en konsoliderad version på engelska finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär) och Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 43/2014 (publicering, identifiering och form av rättsakt).

5. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2)

 • Beslut från författningsdomstolen och revisionsrätten vilka enligt lag ska publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden) och Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 98/97 (om revisionsrättens organisation och förfaranden).

6. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

7. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

 • Tillkännagivanden från högsta förvaltningsdomstolen, centrala förvaltningsdomstolen nord och centrala förvaltningsdomstolen syd, vilka måste publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 1, enligt principen om parallellt eller identiskt offentliggörande i artikel 81 i Länken öppnas i ett nytt fönsterförvaltningsdomstolarnas processlag: lagen om kallelse av berörda parter (eller berörda motparter) måste publiceras i samma serie av det officiella kungörelseorganet som det tvistiga beslutet.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja. Enligt artiklarna 1 och 3 i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 83/2016 (om införande av gratis tillgång till Diário da República).

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Användarna kan utan kostnad söka på allt innehåll som har publicerats i serierna 1 och 2 av Länken öppnas i ett nytt fönsterDiário da República. Användarna kan använda två olika sökkriterier:

 • Generisk sökning (t.ex. Google) genom att skriva in text i sökfältet.
 • Avancerad sökning, genom att använda vissa sökfält.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Den elektroniska utgåvan av Diário da República har varit giltig sedan den 1 juli 2006, och lagtexterna i denna erkänns som officiella lagstiftningsversioner, i enlighet med artikel 1.5 i lag nr 74/98 av den 11 november 1998 (ändrad och publicerad på nytt genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 43/2014 av den 11 juli 2014).

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ja. Användarna kan gå in på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för det officiella kungörelseorganet och prenumerera på ett dagligt nyhetsbrev utan kostnad, genom att välja fördefinierade nyckelord eller publikationer i sökfälten för att få fram information utifrån deras kriterier.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Officiella tillkännagivanden finns inte som öppna data, eftersom det ännu inte finns någon datakatalog där all information finns i ett strukturerat format för vidareutnyttjande.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2018