4 - подпомагане и съдействие на пострадалите от престъпление

Запазване като PDF

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Министерство на вътрешните работи

Национално бюро за правна помощ

Асоциация на организациите, подкрепящи пострадалите от престъпления

Фондация за подпомагане жертви на престъпление и борба с корупцията

Фондация „Център Надя”

Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ

Български център за джендър изследвания (БЦДИ)

Фондация „Асоциация Анимус”

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е държавния орган, отговорен за осигуряване на обезщетение от държавата.

Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

 • отговаря за изплащането на финансовите компенсации
 • оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентните органи в съответната държава членка
 • оказва съдействие на граждани на други държави членки, законно пребиваващи и пострадали от престъпления на територията на Република България, които имат право на парично обезщетение
 • обръща се за съдействие към компетентните органи на други държави в случаите, когато български граждани са пострадали от престъпление в чужбина, и оказва съдействие на граждани на други държави, законно пребиваващи на територията на Република България, за предоставяне на формите на подпомагане, включващи медицинска помощ при спешни състояния, психологическа консултация и помощ, безплатна правна помощ и практическа помощ

Контакти:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.compensation.bg/

Министерство на вътрешните работи

Министерството на вътрешните работи приема и оказва съдействие на хора, пострадали от престъпление или от друго нарушаване на обществения ред.

Министерството на вътрешните работи

 • оказва съдействие на пострадалите от престъпление или от друго нарушение на обществения ред
 • извършва разследване на престъпления под ръководството и надзора на прокуратурата

Контакти:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.mvr.bg/

За контактите на всички полицейски управления вижте Връзката отваря нов прозорецтук.

Национално бюро за правна помощ

Националното бюро за правна помощ организира заедно с адвокатските съвети оказването на правна помощ на нуждаещи се хора, включително пострадали от престъпление.

Националното бюро за правна помощ

 • организира заедно с адвокатските съвети оказването на правна помощ
 • води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да предоставят правна помощ
 • финансира и контролира предоставянето на правна помощ

Контакти:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nbpp.government.bg/

Асоциация на организациите, подкрепящи пострадалите от престъпления

Асоциацията на организациите, подкрепящи пострадалите от престъпления, дава информация за дейността на съставните й организации в различните региони.

Асоциацията на организациите, подкрепящи пострадалите от престъпления

 • е създадена и регистрирана от Фондация за подкрепа на пострадалите от престъпление и борба с корупцията, Фондация „Център Надя”, Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ, Български център за джендър изследвания и други, с цел избирането на постоянен представител в Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
 • осигурява информация за дейността на съставните й организации в страната

Контакти:

Телефон: +359 2 980 0262

Фондация за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията

Фондацията за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията осигурява правна и техническа информация, както и психологическа подкрепа на пострадалите от престъпление.

Фондацията за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията

 • осигурява правна и техническа информация, както и психологическа подкрепа на пострадалите от престъпление
 • осъществява антикорупционни дейности

Контакти:

Имейл: Връзката отваря нов прозорецstopcrimesbg@yahoo.com; Връзката отваря нов прозорецstopcrimes@abv.bg

Уебсайт: няма

Фондация „Център Надя”

Фондация „Център Надя” оказва съдействие на жени и деца, пострадали от физическо, сексуално и психологическо насилие.

Фондация „Център Надя”

 • оказва помощ на жени и деца, пострадали от физическо, сексуално и психологическо насилие
 • провежда психологически, медицински, социални и правни консултации, както и психотерапия и насочва пострадалите от престъпление към други услуги и експерти; дава консултации и информация по телефона
 • поддържа 24-часова национална гореща телефонна линия за деца в нужда
 • има клонове и центрове в София, Русе, Кюстендил, Стара Загора, Търговище и Сандански

Контакти:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://centrenadja.org/

Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ

Центърът за подпомагане на хора,преживели изтезание – АСЕТ, предлага медицински и психологически консултации за пострадали от насилие и изтезание.

Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ

 • предоставя медицински и психологически консултации за пострадалите от насилие и изтезание
 • осигурява подкрепа и рехабилитация за пострадалите от насилие и изтезание
 • провежда рехабилитационна програма в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Казанлък

Контакти:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.acet-bg.org/

Български център за джендър изследвания (БЦДИ)

Българският център за джендър изследвания работи в областта на защитата на жени от насилие във всичките му форми - домашно насилие, трафик на жени, както и сексуално насилие на работното място.

Българският център за джендър изследвания

 • работи в областта на защитата на жени от насилие във всичките му форми - домашно насилие, трафик на жени, както и сексуално насилие на работното място
 • повишава информираността и чувствителността на обществото по отношение на равенството между половете
 • има филиали в Пловдив, Хасково, Силистра и Горна Оряховица

Контакти:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bgrf.org/

Фондация „Асоциация Анимус”

Фондация „ Асоциация Анимус” оказва психологическа и социална подкрепа на пострадалите от насилие.

Фондация „Асоциация Анимус”

 • извършва непосредствена психологическа и социална работа с пострадали от насилие ( домашно, сексуално насилие и трафик на хора)
 • извършва работа в общността – лобиране, превенция и изграждане на мрежи срещу насилието; обучение на специалисти за разпознаване на насилие и работа с пострадалите от него
 • поддържа денонощна национална гореща телефонна линия (0 800 18 676) за пострадали от насилие, която предлага емоционална подкрепа, както и информация за организациите и службите, предлагащи помощ
 • поддържа гореща линия за деца, пострадали от насилие или за деца в риск (116 111)
 • поддържа денонощно кризисно звено, където пострадалите от престъпление и техните деца могат да бъдат настанени за период от 4 дни
 • предоставя психологически консултации за справяне с кризата след претърпяно насилие, предлага социална работа и защита - придружаване на пострадали и оказване на съдействие в отношенията им със социални, медицински и други институции
 • осъществява психотерапевтични и консултативни програми, предлагащи компетентна професионална помощ на нуждаещите се

Контакти:

Имейл: Връзката отваря нов прозорецanimus@animusassociation.org


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 09/03/2020