Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - Унгария


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Връчване на документи


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващият орган в Унгария

  • за съдебни документи е съдът, съгласно чиято процедура е бил издаден документът,
  • за документи, издадени по нотариална процедура, е нотариусът, съгласно чиято процедура е бил издаден документът, и
  • за други извънсъдебни документи е министърът на правосъдието.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган в Унгария

  • е районният съд, компетентен по местоживеенето на адресата, посочен в молбата за правна помощ (lakcím szerint illetékes járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Пеща (Pesti Központi Kerületi Bíróság) и
  • Унгарското сдружение на съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Получаващият орган приема получаването на документи, изпратени по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Унгарски, немски, английски, френски език.

Член 3 - Централен орган

Функциите на централен орган в Унгария се изпълняват от министъра на правосъдието.

Igazságügyi Minisztérium (Министерство на правосъдието)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (отдел „Международно частно право“)

Адрес: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Тел.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Факс: +36 1 795 0463

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецnmfo@im.gov.hu

Езици: унгарски, немски, английски и френски.

Член 4 - Предаване на документи

Освен унгарски език се приемат също немски, английски и френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Не се прилага за Унгария.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен унгарски език се приемат също немски, английски и френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на документи от съда е безплатно.

Таксата за връчване от съдебен изпълнител е 7 500 HUF. Тя се заплаща предварително чрез банков превод по посочената по-долу сметка, а потвърждението за превода се прилага към молбата.

  • Титуляр на сметката: Унгарското сдружение на съдебните изпълнители
  • Банка: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) код: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Моля посочете в полето за съобщения: KU2-референтен номер на молбата, име на адресата.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Връчването по член 13 е приложимо в Унгария само ако адресатът е гражданин на предаващата държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Връчването по член 15 от Регламента в Унгария се извършва в съответствие със законодателството, уреждащо връчването от съдебен изпълнител.

Член 19 - Неявяване на ответник

В някои от тези случаи унгарските съдилища могат да постановят решение, ако всички условия по член 19, параграф 2 са изпълнени.

Срокът за подаване на молба по член 19, параграф 4 в Унгария е една година.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 29/05/2019