Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Belgicko

V tejto sekcii nájdete prehľad špecializovaných súdov v Belgicku.


Osobitné súdy

Informácie o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súdov špecializovaných v istej oblasti (pracovné právo, obchodné právo) nájdete v časti „Všeobecné súdy“.

Ústavný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd kontroluje súlad zákonov, nariadení a vyhlášok s ústavou. Dohliada na správne rozdelenie kompetencií medzi federálnymi krajinami a federálnym štátom.

Ústavný súd je jurisdikciou 12 sudcov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie ústavy belgickými zákonodarcami. Môže zrušiť a pozastaviť zákony, nariadenia a vyhlášky. Ústavný súd bol zriadený ako osobitná jurisdikcia. Vzhľadom na jeho osobitné poslanie je nezávislý tak od zákonodarnej, ako aj od výkonnej a súdnej moci.

Ústavný súd nahradil tzv. arbitrážny súd zriadený v roku 1980 počas postupnej premeny Belgicka na federálny štát. Prvý názov bol zvolený zriaďovateľom pre jeho osobitnú úlohu rozhodcu medzi zákonodarcami federálneho štátu a spoločenstiev a regiónov. Jeho úloha však bola obmedzená na kontrolu súladu zákonov, nariadení a vyhlášok s pravidlami rozdelenia právomocí uvedenými v ústave a v zákonoch inštitucionálnych reforiem.

Názov ústavný súd, ktorý mu patrí od 7. mája 2007, sa viac zhoduje s jeho právomocami, ktoré boli rozšírené na kontrolu zákonov, nariadení a vyhlášok vzhľadom na hlavu II ústavy (články 8 a 32 o právach a slobodách Belgičanov), ako aj články 170 a 172 (zákonnosť a rovnosť daní) a 191 (ochrana cudzincov).

Šesť sudcov patrí do frankofónnej jazykovej skupiny, šesť do flámskej jazykovej skupiny. Jeden sudca musí dostatočne ovládať nemčinu. Traja sudcovia v každej jazykovej skupine musia mať minimálne 5-ročnú skúsenosť ako členovia parlamentného zhromaždenia a 3 sudcovia musia mať praktickú skúsenosť v oblasti práva (profesor práva na niektorej belgickej univerzite, sudca na kasačnom súde alebo v Štátnej rade, súdny referendár na ústavnom súde). 

Zdroj: Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky ústavného súdu

Štátna rada

Poradná a súdna inštitúcia, v ktorej sa stretáva zákonodarná, výkonná a súdna moc, Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna rada vďačí za svoju existenciu snahe zákonodarcu zabezpečiť všetkým fyzickým aj právnickým osobám účinný opravný prostriedok voči protiprávnym správnym aktom, ktoré im spôsobili ujmu.

Medzi hlavné právomoci Štátnej rady patrí právomoc pozastaviť a zrušiť správne akty (individuálne akty a nariadenia), ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Chrániť proti svojvôli v správnom konaní však nie je jedinou úlohou rady. Plní aj úlohu poradného orgánu v oblasti legislatívy a regulácie.

Štátna rada je tiež kasačným súdom, ktorý sa zaoberá odvolaniami voči rozhodnutiam nižších správnych súdov.

O podaných návrhoch Štátna rada rozhoduje prostredníctvom súdnych rozhodnutí a uznesení. 

Rada sa skladá zo 44 doživotne vymenovaných členov, a to 1 prvého predsedu, 1 predsedu, 14 predsedov senátov a 28 štátnych radcov.

Členovia zasadajú na valnom zhromaždení Štátnej rady a v jednom zo senátov sekcie správneho súdnictva alebo legislatívnej sekcie.

Zdroj: Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky Štátnej rady Belgicka.

Právne databázy v týchto oblastiach

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky Štátnej rady Belgicka

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky ústavného súdu

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneService Public Fédéral Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

 


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/08/2019