Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Англия и Уелс

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Настоящата страница ви предоставя информация за някои от специализираните съдилища в Англия и Уелс, включително и за трибуналите.


Административни съдилища

Със Закона за трибуналите, съдилищата и принудителното изпълнение (Tribunals, Courts and Enforcement Act) от 2007 г. се създава единна структура за повечето трибунали, която е разделена на трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) и трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal). Трибуналът от първа инстанция и Трибуналът от по-горна инстанция имат отделни, отговарящи за различни области камари, които събират подобни компетентности. Подробна информация относно трибуналите може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals service).

Трибунал от първа инстанция

Трибуналът от първа инстанция представлява съд с обща компетентност. Неговата основна функция е разглеждането на жалби срещу решения на правителството в области, попадащи в компетентността на трибунала. За някои цели трибуналът притежава компетентност на цялата територия на Обединеното кралство. Трибуналът от първа инстанция понастоящем е разделен на седем камари:

 • Камара по спорове във връзка със социални обезщетения (The Social Entitlement Chamber);
 • Камара по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ (The Health, Education and Social Care Chamber);
 • Камара по спорове във връзка с военни пенсии и компенсации за въоръжените сили (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
 • Камара по данъчни спорове (The Tax Chamber);
 • Обща регулаторна камара (General Regulatory Chamber);
 • Камара по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Immigration and Asylum Chamber);
 • Камара по спорове във връзка със собствеността (Property Chamber).

Трибунал от по-горна инстанция

Трибуналът от по-горна инстанция е създаден основно, но не изключително, за да разглежда жалби срещу решения на трибунала от първа инстанция. Той е висшестояща обща юрисдикция и има правомощия да разглежда дела за съдебен контрол при определени обстоятелства.

Трибуналът от по-горна инстанция се състои от:

 • Камара по обжалване на административни спорове (The Administrative Appeals Chamber);
 • Камара по поземлени спорове (The Lands Chamber);
 • Данъчна и финансова камара (The Tax and Chancery Chamber);
 • Камара по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Immigration and Asylum Chamber);

Трибуналите се характеризират със своята експертност в съответната област на жалбите. Структурата е такава, че съдиите в трибуналите са експерти в областта на правото, която попада в тяхната компетентност, а членовете, които не са юристи, са професионално квалифицирани или са придобили квалификацията си посредством опита си, натрупан в съответната област. Съдебните състави за отделните видове жалби варират в зависимост от областта на жалбата.

Трибунал по трудови спорове и Апелативен трибунал по трудови спорове

Трибуналът по трудови спорове и Апелативният трибунал по трудови спорове са извън единната структура на трибуналите, но се подкрепят от Съдебната служба на Нейно величество. Ролята на трибунала е да осъществява административните задачи, които са необходими за произнасянето по искове пред трибуналите по трудови спорове и по последващи обжалвания пред Апелативния трибунал по трудови спорове.

В Англия и Уелс работата на Административния съд включва компетентност по административно право на територията на цяла Англия и Уелс, както и компетентност за надзорна дейност над всички съдилища и трибунали от по-ниска инстанция.

Специализирани съдилища

В Англия и Уелс съществуват редица специализирани съдилища:

 • В Съдилищата на съдебните лекари (Coroners' Courts) съдебният лекар (понякога заедно със съдебни заседатели) разследва причините за настъпването на жестока, противоестествена и подозрителна смърт, както и на внезапна смърт, когато причината за настъпване на смъртта не е известна.
 • Съдът за настойничество и попечителство (Court of Protection) взема решения във връзка с имотите и вещите, здравните грижи и личното благосъстояние на пълнолетни лица (както и на деца в единични случаи), които не са правоспособни. Съдът също така има правомощия да обявява дали някой е правоспособен да вземе конкретно решение. Той е висшестояща обща юрисдикция и може да установява прецеденти.
 • Във Военните съдилища (Courts Martial) се завеждат дела, предмет на военното право, срещу членове на въоръжените сили.
 • В Църковните съдилища (Ecclesiastical Courts) се вземат решения по дела, свързани с Църквата на Англия, както и с църковното право.
 • Търговските съдилища (Commercial/Mercantile Courts) гледат търговски дела.
 • Съдилищата по технологии и строителна дейност (Technology and Construction Courts) се занимават с въпроси, свързани със строителни работи или договори в областта на информационните технологии.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСъдебна служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals service)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/05/2020