Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Законна лихва - Германия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Да. Законният лихвен процент е определен в член 246 от германския Граждански кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Ако лихвата по дадено задължение се дължи по силата на закона или на правна сделка, лихвеният процент е четири процента на година, освен ако не е предвидено друго.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Размер/ставка на законната лихва

Критерии за прилагане на законния лихвен процент

(ако е необходимо)

Правно основание

4 %

Стандартен процент, освен ако има специални разпоредби, които предвиждат друго, или ако е уговорено отклонение от този процент

Член 246 от германския Граждански кодекс

5 %

При двустранни търговски сделки (с изключение на лихвата за забава), освен ако се прилага специална разпоредба, предвиждаща друго

Член 352 от германския Търговски кодекс (Handelsgesetzbuch, HGB)

5 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

Ако длъжникът просрочи плащане на задължение

Член 288, параграф 1 от германския Граждански кодекс

9 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

Ако длъжникът не изпълни задължение за плащане и в съответната правна сделка не участва потребител

Член 288, параграф 2 от германския Граждански кодекс

5 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

Ако потребителят не изпълни задължение за плащане по споразумение за потребителски кредит, освен ако има споразумение за ипотечен кредит

Член 497, параграф 1, изречение 1 от германския Граждански кодекс

5 процентни пункта или 9 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

За парично задължение, считано от датата, на която възниква висящ спор (дата на връчване на исковата молба/призовката), най-рано считано от датата на падежа

Член 291 от германския Граждански кодекс

5 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

За съдебни разноски — от датата на получаване на молбата за начисляване на разноските и считано от датата на падежа, а ако не е необходима молба — от датата, на която е постановено съдебното решение

Член 104, параграф 1, изречение 2 от германския Граждански процесуален кодекс (Zivilprozessordnung, ZPO)

2 % над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*), но най-малко 6 %

За сделки с чекове или менителници, при което законен лихвен процент над 6 % се прилага само за издадени в страната чекове или полици

Членове 45 и 46 от германския Закон за чековете (Scheckgesetz);

Членове 28, 48 и 49 от германския Закон за менителниците (Wechselgesetz)

(*) Основният лихвен процент, определен от германското законодателство, НЕ е същият като този на ЕЦБ. За подробности относно изчисляването му, моля, вижте въпрос 3.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Основният лихвен процент, определен от германското законодателство, не е същият като основния лихвен процент на ЕЦБ. Той се изчислява в съответствие с член 247 от германския Граждански кодекс и се променя всяка година на 1 януари и на 1 юли. Преглед на основния лихвен процент по полугодия и години в съответствие с член 247 от германския Граждански кодекс е на разположение на немски и английски език на адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/Money_and_capital_markets/money_and_capital_markets.html?https=1

Съгласно член 289 от германския Граждански кодекс лихвата за забава не се олихвява (забрана за сложна лихва).

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Германският Граждански кодекс е достъпен на немски и на английски език на адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Другите посочени по-горе законови и подзаконови актове са достъпни на немски език на адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Граждански процесуален кодекс, също и на английски език)

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Търговски кодекс, също отчасти и на английски език)

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (Закон за чековете)

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (Закон за менителниците)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 18/03/2020