Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Законна лихва - Естония

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Съгласно член 113 от Закона за задълженията, когато изпълнението на парично задължение се забави, кредиторът може да поиска от длъжника да плати лихва за забава (санкция за забавено плащане) за периода от падежа на задължението до надлежното му издължаване.

Когато лихвеният процент за забава не е уговорен с договор, кредиторът може да претендира законно предвидената лихва по сумата. Съгласно член 113, параграф 1 от Закона за задълженията законният лихвен процент е посоченият в член 94 от закона плюс осем процента годишно. Съгласно член 94, параграф 1 от закона лихвеният процент се прилага на полугодишна основа и трябва да бъде равен на последния лихвен процент, приложим към основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка преди 1 януари или преди 1 юли всяка година.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Предвиденият в член 94 от Закона за задълженията лихвен процент се публикува два пъти годишно от Eesti Pank (Банката на Естония) на нейния уебсайт и в официалното издание Ametlikud Teadaanded. Съгласно член 113, параграф 1 от закона при изчисляването на размера на законната лихва към този лихвен процент се добавят осем процента.

За втората половина на 2015 г. предвиденият в член 94 процент беше 0,05 % и съответно законният лихвен процент беше 0,05 % + 8 % = 8,05 %.

За законната лихва в Естония не се предвиждат различни ставки. Член 113 от Закона за задълженията се прилага по един и същи начин спрямо всяко забавено изпълнение на парично задължение.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Допълнителна информация как да се изчисли законната лихва може да се намери на естонски език, например на уебсайта за потребители Връзката отваря нов прозорецTarbijaveeb и на уебсайта за правна помощ Връзката отваря нов прозорецJurist Aitab.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Законът за задълженията е публикуван на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Държавен вестник, а преводът на английски език е достъпен Връзката отваря нов прозорецтук.

Информация за най-актуалния лихвен процент на Европейската централна банка по основните операции по рефинансиране е налична на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Банката на Естония.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/02/2018