Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základné práva - Škótsko

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.


Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Ombudsman

Špecializované orgány pre ľudské práva

Iné

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Nasledujúce inštitúcie môžu poskytnúť poradenstvo v súvislosti s konkrétnymi okolnosťami vášho prípadu.

1. Komisia pre rovnosť a ľudské práva

Komisia pre rovnosť a ľudské práva je vnútroštátnym orgánom pre rovnosť pre Škótsko, Anglicko a Wales a pracuje na odstránení diskriminácie a presadzovaní rovnosti v oblasti deviatich chránených dôvodov v súlade so zákonom o rovnosti z roku 2010: vek, zdravotné postihnutie, rod, rasa, náboženstvo a vierovyznanie, tehotenstvo a materstvo, manželstvo a občianske partnerstvo, sexuálna orientácia a zmena pohlavia.  Ide o vnútroštátnu inštitúciu pre ľudské práva na najvyššej úrovni akreditácie („status A“) a spolu so Škótskou komisiou pre ľudské práva podporuje a chráni ľudské práva v Škótsku.

Komisia pre rovnosť a ľudské práva ako vnútroštátna inštitúcia pre ľudské práva:

 • podporuje informovanosť o ľudských právach, ich chápanie a ochranu,
 • podporuje orgány verejnej moci pri dodržiavaní zákona o ľudských právach,
 • poskytuje informácie o ľudských právach verejnosti, organizáciám občianskej spoločnosti a orgánom verejnej moci,
 • monitoruje situáciu v oblasti ľudských práv vo Veľkej Británii a podáva správy o svojich zisteniach a odporúčania OSN, vláde a parlamentu,
 • poskytuje poradenstvo vláde a parlamentu Spojeného kráľovstva a decentralizovaným správam Škótska a Walesu o následkoch politík a navrhovaných právnych predpisov na oblasť ľudských práv,
 • využíva svoje oprávnenia na zlepšenie ochrany ľudských práv.

Komisia pre rovnosť a ľudské práva je okrem iného oprávnená:

 • vykonávať súdne preskúmania – druh súdneho konania, pri ktorom sudca preskúma zákonnosť rozhodnutia alebo opatrenia, ktoré prijal verejný orgán,
 • hroziť súdnym preskúmaním pred prijatím právneho predpisu, ak sa domnieva, že navrhovanou zmenou zákona sa porušia ľudské práva určitej skupiny,
 • zasahovať v prípadoch týkajúcich sa ľudských práv, ktorým sa venujú iné subjekty (tzv. „intervencia tretej strany“) – komisia však nemôže podporovať jednotlivé prípady týkajúce sa ľudských práv, ktoré nesúvisia s otázkou rovnosti,
 • vyšetrovať akúkoľvek otázku ľudských práv – ak komisia odporúča akejkoľvek organizácii zmenu a zlepšenie politiky, postupu alebo právneho predpisu, takéto odporúčanie sa musí zohľadniť,
 • doručiť upozornenie týkajúce sa dodržiavania súladu, ak sa domnieva, že orgán verejnej moci nedodržal svoje povinnosti v oblasti rovnosti – môže vyžadovať dodržanie povinnosti alebo uvádzať podrobnosti o krokoch, ktoré je potrebné uskutočniť na zabezpečenie súladu.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.equalityhumanrights.com/

Kontaktné údaje:

Komisia pre rovnosť a ľudské práva – Škótsko

Telefón: 0141 288 5910

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknescotland@equalityhumanrights.com

Používatelia britskej posunkovej reči môžu komisiu kontaktovať rovnako ako počujúce zainteresované strany.  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujete Komisiu pre rovnosť a ľudské práva na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.equalityhumanrights.com/

Služba pre poradenstvo a pomoc v oblasti rovnosti

Telefón: 0808 800 0082
Textový telefón: 0808 800 0084

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneeass@mailgb.custhelp.com

Pošta: FREEPOST EASS Helpline FPN6521

Na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.equalityadvisoryservice.com/ je dostupné aj tlmočenie pre britskú posunkovú reč, webový chat a kontaktný formulár.

Úradné hodiny:
od 9.00 do 19.00 v pondelok až piatok
od 10.00 do 14.00 v sobotu
V nedeľu a počas sviatkov zatvorené

2. Škótska komisia pre ľudské práva

Škótska komisia pre ľudské práva (SHRC) je vnútroštátnou inštitúciou pre ľudské práva pre Škótsko v súlade s parížskymi zásadami OSN týkajúcimi sa postavenia vnútroštátnych inštitúcií a má najvyššiu úroveň akreditácie („status A“).  SHRC je nezávislým orgánom, ktorý zriadil škótsky parlament v roku 2008, a má všeobecnú povinnosť podporovať zvyšovanie informovanosti, pochopenie a dodržiavanie všetkých ľudských práv – hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, občianskych a politických – pre všetkých obyvateľov kdekoľvek v rámci Škótska a nabádať k uplatňovaniu najlepších postupov v oblasti ľudských práv.  Okrem toho môže podávať správy o otázkach ľudských práv priamo OSN.  Úplný rozsah povinností a právomocí tejto komisie je uvedený v zákone o Škótskej komisii pre ľudské práva z roku 2006.

Komisia je oprávnená:

 • odporúčať zmeny právnych predpisov, politík a postupov,
 • podporovať ľudské práva prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a zverejňovania výskumu,
 • vyšetrovať politiky a postupy škótskych orgánov verejnej moci.

SHRC nevybavuje sťažnosti a ani neposkytuje poradenstvo jednotlivcom.  V letáku Pomoc v oblasti ľudských práv však poskytuje informácie o organizáciách a službách, ktoré môžu poskytnúť poradenstvo a pomoc.

Kontaktné údaje:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Telefón: 0131 244 3550
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknehello@scottishhumanrights.com
Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótska komisia pre ľudské práva

Ombudsmani

1. Škótsky ombudsman pre verejné služby

Škótsky ombudsman pre verejné služby poskytuje bezplatné, nezávislé a nestranné služby v oblasti sporov medzi občanmi a miestnou samosprávou a centrálnou vládou s cieľom prispieť k vyriešeniu sporov alebo napraviť nespravodlivú situáciu.  Ide o konečnú fázu riešenia sťažností proti verejným orgánom v Škótsku (obecným radám, národnému systému zdravotnej starostlivosti, bytovým družstvám, vysokým školám a univerzitám, väzniciam, väčšine zásobovateľov vody, škótskej vláde a jej agentúram a ministerstvám, ako aj väčšine škótskych verejných orgánov).

Kontaktné údaje:

Bezplatné telefónne číslo: 0800 377 7330
Telefón: 0131 225 5330

Pošta: Freepost SPSO (známka nie je potrebná)

Osobne: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (úradné hodiny v pondelok, stredu, štvrtok a piatok od 9.00 do 17.00, vo štvrtok od 10.00 do 17.00)

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótsky ombudsman pre verejné služby

2. Parlamentný ombudsman a ombudsman pre zdravotné služby

Parlamentný ombudsman a ombudsman pre zdravotné služby predstavuje konečnú fázu pre sťažnosti proti národnému systému zdravotnej starostlivosti v Anglicku a verejným službám, ktoré poskytuje vláda Spojeného kráľovstva.  Poskytuje bezplatnú službu a skúma sťažnosti, pri ktorých sa niekto domnieva, že došlo ku krivde alebo utrpeniu preto, že niektorá organizácia nekonala riadne alebo spravodlivo alebo poskytla nedostatočnú službu a veci nenapravila.

Ombudsman nepatrí k vládnym inštitúciám.  Bol zriadený parlamentom na účely poskytovania nezávislej služby riešenia sťažností.  Informuje parlament o zisteniach z jednotlivých prípadov , aby mu pomohol pri kontrole poskytovateľov verejných služieb, a širšie poskytuje svoje zistenia iným subjektom s cieľom pomôcť pri zlepšovaní verejných služieb.  Ombudsman sa zodpovedá parlamentu Spojeného kráľovstva a jeho prácu kontroluje výbor pre verejnú správu a ústavné otázky.

Predtým ako sťažnosť podáte pred ombudsmanom, musíte sa najskôr sťažovať v organizácii, s ktorou ste nespokojní.  Ak sa vaša sťažnosť týka ministerstva alebo verejnej organizácie Spojeného kráľovstva, musíte kontaktovať niektorého z poslancov, aby túto záležitosť postúpil ombudsmanovi.

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneombudsman

Kontaktné údaje:

Telefón: 0345 015 4033 (od 8.30 do 17.30, v pondelok až piatok)

Textová služba na základe „spätného volania“: 07624 813 005

Ak používate britskú posunkovú reč, môžete využiť služby SignVideo: Odkaz sa zobrazí v novom okneSignVideo

Špecializované orgány pre ľudské práva

1. Škótsky komisár pre deti a mládež

Škótsky komisár pre deti a mládež zvyšuje informovanosť o právach detí a ich pochopenie a pomáha deťom presadzovať ich práva. Komisár je oprávnený vykonávať vyšetrovania týkajúce sa toho, či poskytovatelia služieb zohľadňujú práva, záujmy a názory skupín detí a mládeže pri prijímaní rozhodnutí alebo vykonávaní činností, ktoré ich ovplyvňujú.

Kontaktné údaje

Children and Young People's Commissioner Scotland 
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Telefón: 0131 346 5350
Bezplatná telefonická linka pre mládež: 0800 019 1179
Textový telefón: 0770 233 5720

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinbox@cypcs.org.uk
Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneCYPCS

2. Škótsky komisár pre informácie

Úrad škótskeho komisára pre informácie podporuje a presadzuje právo verejnosti žiadať informácie od škótskych verejných orgánov a tiež aj uplatňovanie správnych postupov zo strany orgánov.  Prostredníctvom svojej práce komisár podporuje otvorenosť, transparentnosť a zodpovednosť verejných orgánov.

Komisár zodpovedá za presadzovanie a podporovanie škótskych právnych predpisov v oblasti slobody informácií, konkrétne:

 • zákon o slobodnom prístupe k informáciám (Škótsko) z roku 2002
 • predpisy o informáciách o životnom prostredí (Škótsko) z roku 2004
 • predpisy o INSPIRE (Škótsko) z roku 2009

Komisár a komisárov tím:

 • skúmajú žiadosti a vydávajú právne vymáhateľné rozhodnutia
 • podporujú uplatňovanie správnych postupov medzi verejnými orgánmi
 • poskytujú verejnosti informácie o jej právach

Kontaktné údaje

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Telefón: 01334 464610
Fax: 01334 464611
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneenquiries@itspublicknowledge.info
Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótsky komisár pre informácie

3. Úrad komisára pre informácie

Úrad komisára pre informácie je nezávislým orgánom v Spojenom kráľovstve zriadeným na podporu práv na informácie vo verejnom záujme, presadzovanie otvorenosti zo strany verejných orgánov a na ochranu osobných údajov jednotlivcov.

Kontaktné údaje:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telefón: 0303 123 1113 (alebo 01625 545745, ak si neželáte volať na číslo „03“)
Fax: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Telefón: 0131 244 9001

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneScotland@ico.org.uk
Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad komisára pre informácie

Iné organizácie

1. Poradenská služba pre občanov

Poradenská služba pre občanov (Citizens Advice Service) pomáha ľuďom riešiť ich právne, finančné a ďalšie problémy prostredníctvom poskytovania bezplatného, nezávislého a dôverného poradenstva a ovplyvňovania tvorcov politík.

Kontaktné údaje

Priama linka poradenskej služby pre občanov: 0808 800 9060 (pondelok až piatok od 9.00 do 18.00)

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknePoradenská služba pre občanov

Poradenskú službu pre občanov môžete kontaktovať kliknutím na webovú lokalitu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm,

2. Podpora obetí v Škótsku

Podpora obetí v Škótsku je dobrovoľnícka organizácia pomáhajúca ľuďom, ktorí sa stali obeťami trestného činu.  Obetiam, svedkom a ostatným osobám, ktoré sa stali obeťami trestného činu, poskytuje emocionálnu podporu, praktickú pomoc a základné informácie.  Táto služba je bezplatná, dôverná a poskytujú ju dobrovoľníci prostredníctvom siete komunitných služieb pre dosiahnutie spravodlivosti pre obete a mládež, ako aj služieb pre svedkov poskytovaných prostredníctvom súdu.

Na webovom sídle organizácie Podpora obetí v Škótsku nájdete ďalšie informácie vrátane informácií o možnosti kontaktu:

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodpora obetí v Škótsku

Tiesňová linka: 0345 603 9213 (v pondelok až piatok, od 8.00 do 20.00)

Kódex obetí pre Škótsko

V Odkaz sa zobrazí v novom okneKódexe obetí pre Škótsko sa jednoznačne a súhrnne stanovujú práva a podpora, ktorá je k dispozícii pre obete trestných činov v Škótsku.

3. Úrad komisára pre imigračné služby

Úrad komisára pre imigračné služby (OISC) je nezávislý verejný orgán nepatriaci pod žiadne ministerstvo, ktorý bol zriadený na základe zákona o prisťahovalectve a azyle z roku 1999.

Medzi hlavné povinnosti OISC patria:

 • regulovanie poradcov v oblasti prisťahovalectva,
 • presadzovanie osvedčených postupov stanovením štandardov,
 • prijímanie a riešenie sťažností proti osobám poskytujúcim poradenstvo v oblasti prisťahovalectva,
 • stíhanie osôb stojacich mimo zákona,
 • dohľad nad reguláciou osôb poskytujúcich poradenstvo v oblasti prisťahovalectva a sú regulovaní niektorým z určených profesionálnych orgánov.

OISC neposkytuje poradenstvo v oblasti prisťahovalectva, ani neodporúča a neschvaľuje konkrétneho poradcu.

OISC spolupracuje s rôznymi organizáciami vrátane profesionálnych združení, tribunálov, pohraničnej agentúry Spojeného kráľovstva a dobrovoľníckych organizácií.

Viac informácií nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad komisára pre imigračné služby

Kontaktné údaje:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Telefón: 0845 000 0046

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@oisc.gov.uk

4. Škótska rada právnej pomoci (SLAB)

Účelom právnej pomoci v Škótsku je poskytnúť prístup k spravodlivosti tým ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť vlastné právne náklady.  Škótska rada právnej pomoci spravuje systém právnej pomoci v Škótsku v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov.

Ak chcete požiadať o právnu pomoc, musíte nájsť právnika, ktorý sa zaoberá poskytovaním právnej pomoci.  Budete musieť preukázať, že si nemôžete dovoliť zaplatiť za právnu pomoc a že váš problém je vážny.  Je možné, že budete musieť zaplatiť časť právnych nákladov vášho prípadu, alebo že budete náklady musieť splatiť neskôr.

V závislosti od vašej finančnej situácie a typu právnej pomoci, ktorú potrebujete, možno nebudete musieť platiť nič.

Typ právnej pomoci, o ktorý žiadate, závisí od typu právnej pomoci, ktorú potrebujete.  Váš právnik vám poradí.

 • Poradenstvo a asistencia môžu pomôcť s nákladmi na získanie právneho poradenstva od právnika, napr. informácie o vašich právach a možnostiach alebo pomoc pri jednaní a s dokladmi.  Nepokryje vaše súdne náklady.

V prípade potreby vás však váš právnik môže zastupovať na súde:

 • v občianskoprávnych prípadoch, napr. máte problémy s bývaním, rozvádzate sa, riešite spor týkajúci sa detí alebo potrebujete pomoc s dlhom za bývanie,
 • pri vypočutí dieťaťa, napr. ste mladistvý (alebo jeho rodič/opatrovateľ), ktorého požiadali, aby sa dostavil na súd na vyriešenie nejakého problému,
 • v trestnoprávnom prípade, napr. boli ste obvinení z trestného činu alebo vám hrozí väzenie.

Nižšie sú uvedené možnosti ako získať viac informácií o SLAB alebo sa na ňu obrátiť.

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5HE
Telefón: 0131 226 7061 (v pondelok až piatok, od 8.30 do 17.00)
Britská posunková reč: Odkaz sa zobrazí v novom oknecontact Scotland-BSL, škótska online tlmočnícka služba.
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknegeneral@slab.org.uk
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótska rada právnej pomoci

5. Inšpektorát pre ošetrovateľské služby

Inšpektorát pre ošetrovateľské služby reguluje a kontroluje ošetrovateľské služby v Škótsku s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedali správnym normám.  Spoločne s ďalšími regulátormi kontroluje miestnu prácu rôznych organizácií zameranú na podporu dospelých a detí.

Kontaktné údaje

Telefón: 0345 600 9527
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneenquiries@careinspectorate.com
Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneInšpektorát pre ošetrovateľské služby

6. Komisia pre duševné zdravie v Škótsku

Komisia chráni a podporuje ľudské práva osôb s duševnými chorobami, poruchami učenia a súvisiacimi zdravotnými stavmi.  Robí tak prostredníctvom posilňovania postavenia jednotlivcov a ich opatrovateľov, monitorovania právnych predpisov o duševnom zdraví a nespôsobilosti, a ovplyvňovaním a konfrontáciou poskytovateľov služieb a tvorcov politík.

Poradenská linka: 0800 389 6809 (len pre používateľov služieb a opatrovateľov) alebo 0131 313 8777 (pre odborníkov) (v pondelok až štvrtok od 9.00 do 17.00, v piatok od 9.00 do 16.30)
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneenquiries@mwcscot.org.uk
Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisia pre duševné zdravie v Škótsku

Ďalšie informácie alebo pomoc

Nasledujúce organizácie a orgány vám môžu poskytnúť informácie alebo pomoc v súlade so svojím poslaním.

Webové sídlo vlády Spojeného kráľovstva pre občanov Spojeného kráľovstva: Odkaz sa zobrazí v novom oknevláda Spojeného kráľovstva

Útulky poskytujú poradenstvo týkajúce sa bývania: Odkaz sa zobrazí v novom okneShelter Scotland

Organizácia ACAS poskytuje poradenstvo týkajúce sa zamestnania: Odkaz sa zobrazí v novom okneACAS

Organizácia National Debtline poskytuje poradenstvo týkajúce sa dlhov: Odkaz sa zobrazí v novom okneNational Debt Line

Charitatívna organizácia StepChange Debt Charity poskytuje poradenstvo týkajúce sa dlhov: Odkaz sa zobrazí v novom okneStep Change

Poradenská služba Money Advice Service poskytuje poradenstvo o peniazoch a finančných otázkach: Odkaz sa zobrazí v novom okneMoney Advice Service

Škótska advokátska komora vám môže pomôcť pri hľadaní právnika vrátane právnika pre otázky ľudských práv: Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora

Škótske centrum pre práva detí (SCLC) poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre deti a o deťoch: Odkaz sa zobrazí v novom okneSCLC

Organizácia Contact poskytuje informácie, podporu a poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím: Odkaz sa zobrazí v novom okneContact

Služba poradenstva a podpory pre pacientov (PASS) v rámci poradenského úradu pre občanov (Citizens Advice Bureau) je nezávislá služba, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a podporu pre pacientov a ich ošetrovateľov: Odkaz sa zobrazí v novom oknePASS

Škótske združenie pre mentálne zdravie (SAMH): Odkaz sa zobrazí v novom okneSAMH

Care Information Scotland je služba, ktorá telefonicky a prostredníctvom webovej služby poskytuje informácie o ošetrovateľských službách pre starších ľudí žijúcich v Škótsku: Odkaz sa zobrazí v novom okneCIS

Organizácia SurvivorScotland vykonáva dohľad nad národnou stratégiou pre osoby, ktoré v detstve prežili týranie: Odkaz sa zobrazí v novom okneSurvivorScotland

Škótska linka pomoci pre starších ľudí: Odkaz sa zobrazí v novom okneAge UK Scotland

Škótska organizácia pomoci pre ženy (SWA): Odkaz sa zobrazí v novom okneSWA

Škótska rada pre utečencov (SRC): Odkaz sa zobrazí v novom okneSRC

Centrum pre práva etnických menšín (EMLC): Odkaz sa zobrazí v novom okneEMLC


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 18/05/2018