Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právna pomoc - Rumunsko


– Články 90 a 91 zákona č. 134/2010 Občianskeho súdneho poriadku

– Mimoriadne vládne nariadenie č. 51/2008 o verejnej právnej pomoci, schválené a pozmenené zákonom č. 193/2008, v znení zmien

– Články 42 až 44 mimoriadneho vládneho nariadenia č. 80/2013 o súdnych poplatkoch

– Zákon č. 51/1995 o organizácii a výkone právnického povolania v znení zmien


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Právna pomoc


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Rumunským postupujúcim orgánom je

Ministerstvo spravodlivosti, riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 403 7204 1077, Fax: + 40 3720 41079, Fax: + 403 7204 1084 e-mail: ddit@just.ro

Rumunským prijímajúcim orgánom môže byť

buď ministerstvo spravodlivosti

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 403 7204 1077, Fax: + 403 7204 1079, Fax: + 403 7204 1084, e-mail: ddit@just.ro,

alebo rumunský súd s príslušnou miestnou/vecnou príslušnosťou

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti treba zasielať poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť a podporné dokumenty je nutné preložiť do rumunského jazyka a podať v tomto jazyku.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/02/2017