Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Официални документи - Германия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Немски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Приложно поле

Официален документ

Раждане

 • Geburtsurkunde (акт за раждане)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (заверено извлечение от регистъра на ражданията)

Живот

 • einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)
 • erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Смърт

 • Sterbeurkunde (акт за смърт)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (заверено извлечение от регистъра на смъртните случаи)

Име

 • Geburtsurkunde (акт за раждане)
 • Eheurkunde (акт за брак)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)

Брак

Брачна дееспособност

Семейно положение

 • Eheurkunde (акт за брак)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (заверено извлечение от регистъра на сключените бракове)
 • Ehefähigkeitszeugnis (удостоверение за брачна дееспособност)
 • einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)
 • erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Развод

Унищожаване на брака

 • Eheurkunde (акт за брак)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (заверено извлечение от регистъра на сключените бракове)

Регистрирано партньорство

Дееспособност за сключване на регистрирано партньорство

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (заверено извлечение от регистъра на регистрираните партньорства)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (удостоверение за дееспособност за встъпване в регистрирано партньорство)

Прекратяване на регистрирано партньорство

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (заверено извлечение от регистъра на регистрираните партньорства)

Произход

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (заверено извлечение от регистъра на ражданията)

Местоживеене

Местопребиваване

 • einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Гражданство

 • Einbürgerungsurkunde (акт за натурализация)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (акт за придобиване на германско гражданство чрез декларация)
 • Entlassungsurkunde (акт за лишаване от гражданство)
 • Verzichtsurkunde (акт за отказ от гражданство)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (разрешение за запазване на германско гражданство)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (удостоверение за гражданство)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (удостоверение за правен статут на германски гражданин)

Осиновяване

 • Gerichtlicher Beschluss (съдебно решение)

Чисто съдебно минало

 • Führungszeugnis (удостоверение за чисто съдебно минало)

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Официален документ

Формуляр за помощ при превода

Geburtsurkunde (акт за раждане)

Приложение I — Раждане

einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение II — Живот

Sterbeurkunde (акт за смърт)

Приложение III — Смърт

Eheurkunde (акт за брак)

Приложение IV — Брак

Ehefähigkeitszeugnis (удостоверение за брачна дееспособност)

Приложение V — Брачна дееспособност

erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение VI — Семейно положение

Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)

Приложение VII — Регистрирано партньорство

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (удостоверение за дееспособност за встъпване в регистрирано партньорство)

Приложение VIII — Дееспособност за встъпване в регистрирано партньорство

erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение IX — Положение на регистрирано партньорство

einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение X — Местоживеене и/или местопребиваване

Führungszeugnis (удостоверение за чисто съдебно минало)

Приложение XI — Чисто съдебно минало

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Съществува национална база данни на устните и писмените преводачи, която се поддържа от федерална провинция Хесен. Тя е свободно достъпна за всички на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz-dolmetscher.de/ и дава възможност за разширено търсене (напр. може да се търси по федерална провинция, по съд или по език). В базата данни са включени само назначени от публичните органи и заклети устни и писмени преводачи. На този адрес може да се намерят така също компетентните органи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Във Федерална република Германия всички институции и органи, които издават официални документи (напр. службите на регистъра по гражданското състояние, органите за регистрация по местопребиваване или съдилищата) и нотариусите са оправомощени да издават заверени копия.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Завереното копие съдържа надпис в потвърждение на това, че то е копие, вярно с оригинала (напр. съдебен или нотариален акт), печата или щемпела на издаващата институция/служба и подписа на лицето, което заверява копието (член 42, параграф 1 от Beurkundungsgesetz (Закон за официалното вписване на документи). Заверените преводи съдържат щемпела/печата и подписа на преводача.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Завереното копие съдържа надпис в потвърждение на това, че то е копие, вярно с оригинала (напр. съдебен или нотариален акт), печата или щемпела на издаващата институция/служба и подписа на лицето, което заверява копието (член 42, параграф 1 от Beurkundungsgesetz (Закон за официалното вписване на документи). Заверените преводи съдържат щемпела/печата и подписа на преводача.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/06/2020