Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Småmål

Europeiska småmålsförfarandet är avsett att förenkla och skynda på gränsöverskridande fordringar på upp till 5 000 euro.


Det Länken öppnas i ett nytt fönstereuropeiska småmålsförfarandet är ett alternativ för de tvistande parterna till de förfaranden som redan regleras i medlemsstaternas lagstiftning. En dom i ett europeiskt småmålsförfarande erkänns och kan verkställas i en annan medlemsstat utan att det krävs en verkställighetsförklaring och utan att det skall finnas någon möjlighet att invända mot erkännandet.

Standardformulär har upprättats för det europeiska småmålsförfarandet och finns tillgängliga via denna länk på alla språk. För att inleda förfarandet måste man fylla i formulär A. Alla styrkande handlingar, som kvitton, räkningar osv., ska bifogas formuläret.

Formulär A ska skickas till den domstol som är behörig. När domstolen får in ansökningsformuläret ska den fylla i sin del av svarsformuläret. Inom 14 dagar efter det att ansökningsformuläret kommit in ska domstolen skicka en kopia av formuläret, tillsammans med svarsformuläret, till svaranden. Svaranden har 30 dagar på sig att svara, genom att fylla i sin del av svarsformuläret. Domstolen ska skicka en kopia av alla eventuella svar till käranden inom 14 dagar.

Inom 30 dagar från det att domstolen har fått in svarandens eventuella svar måste domstolen antingen meddela en dom i småmålet, skriftligen begära ytterligare uppgifter från någon av parterna eller kalla parterna till en muntlig förhandling. Om det hålls muntliga förhandlingar är det inte nödvändigt att parterna företräds av en advokat, och om domstolen har lämplig utrustning bör förhandlingen genomföras i videokonferens eller telekonferens.

Med det intyg som utfärdats av domstolen (som kanske måste översättas till den andra medlemsstatens språk), samt en kopia av domen, är domen verkställbar i alla andra medlemsstater i Europeiska unionen utan ytterligare formaliteter. Den enda motiveringen med vilken verkställighet i en annan medlemsstat kan vägras är att domen är oförenlig med en annan dom som har meddelats i den andra medlemsstaten och som avsåg samma parter. Verkställighet ska ske i enlighet med regler och förfaranden i den medlemsstat där domen verkställs.

Länkar

Förordning (EG) nr 861/2007 - konsoliderad text av den 14 juni 2017PDF(1769 Kb)sv

Användarhandledning till det europeiska småmålsförfarandetPDF(1816 Kb)sv

Handbok för småmålsförfarandetPDF(2178 Kb)sv

Infografik för konsumenterPDF(104 Kb)sv

Information för juristerPDF(555 Kb)sv

Information för företagPDF(235 Kb)sv

Webbverktyg – information om det europeiska småmålsförfarandet ZIP(12043 Kb)sv

Småmål – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 18/07/2019